Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

Овчаренко Ольга Василівна

Посада: 
Доцент кафедри психології
Робочий телефон: 
047-264-95-22
Email: 
ovch13@ukr.net
Освіта: 
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Вчене звання, науковий ступінь: 
кандидат психологічних наук
Наукові інтереси: 
становлення цінностей в процесі онтогенетичного розвитку особистості, реконструкція цінностей психіки у психокорекційному процесі, цінність самопізнання як чинник самореалізації учасників освітнього процесу.
Публікації: 
 1. Овчаренко О. В. Проблема формування успішної психічної адаптації суб’єкта / О.В.Овчаренко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 12. Психологічні науки: Зб. наукових праць. – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. – № 24 (48). – 372 с.
 2. Овчаренко О. В. Поняття цінностей у науковій літературі / О.В.Овчаренко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 12. Психологічні науки: Зб. наукових праць. – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. – № 29 (53). – 480 с.
 3. Овчаренко О. В. Значення цінностей у формуванні образу «Я» суб’єкта / О.В.Овчаренко // Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / [За ред. С. Д. Максименка]. – Т. ХІІ, част. 1. – К., 2010. – 696 с.
 4. Овчаренко О. В. Пізнання цінностей суб’єкта методом активного соціально-психологічного навчання / О.В.Овчаренко // Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / [За ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої]. – Вип. 10. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2010. – 940 с.
 5. Ovcharenko O. V. The phenomenon of psychical in the context of psyche perception by means of active social and psychological education / O. V. Ovcharenko // International Journal of the Black Sea Universities Network “LETTERS FROM THE BLACK SEA” – Vol. 15. – No.1, July, 2010.
 6. Овчаренко О. В. Єдність вербальних і невербальних методик у пізнанні суперечливості цінностей суб’єкта / О.В.Овчаренко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 12. Психологічні науки: Зб. наукових праць. – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – № 33 (57). – 253 с.
 7. Овчаренко О. В. Єдність діагностики та корекції у пізнанні глибинних цінностей суб’єкта / О.В.Овчаренко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 12. Психологічні науки: Зб. наукових праць. – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. – № 36 (60). – 406 с.
 8. Овчаренко О. В. Специфіка використання психокорекційних методів у пізнанні цінностей студентів вищих навчальних закладів / О.В.Овчаренко // Вісник Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького. Випуск № 6 (219). Серія: Педагогічні науки. – Черкаси, 2012. – С. 112 – 115.
 9. Овчаренко О. В. Внесок Челпанова Г. І. у розвиток сучасної практичної психології / О. В. Овчаренко // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г.Сковороди» - Додаток 4 до Вип. 31, Том ІІІ (11): Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – К.: Гнозис, 2014. – С. 7 – 13.
 10. Овчаренко О. В. Вплив неусвідомлюваних цінностей на формування психіки особистості / Овчаренко О. В. // Сучасні питання розвитку психології. Збірник наукових праць психологічного факультету ЧНУ ім. Б. Хмельницького / За ред. Т. С. Яценко. – Черкаси: ЧНУ, 2014. – С. 45 – 49.
 11. Овчаренко О. В. Розвиток креативності у дошкільників арт-терапевтичними засобами / О. В. Овчаренко // Вісник Інституту розвитку дитини. Вип. 36. Серія: Філософія, педагогіка, психологія: Збірник наукових праць. – Київ: Видавництво Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, 2014. – С. 135 – 140.
 12. Овчаренко О. В. Цінність самопізнання як необхідна умова професійного становлення психолога / Овчаренко О. В. // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія № 12. Психологічні науки: Зб. наукових праць. – К.: КНУ імені М.П.Драгоманова, 2015. – № 45 (69). – Ч. ІІ. – С. 19 – 24.
 13. Овчаренко О. В. Сутність феномену травматичної пам’яті / Овчаренко О. В., Білуха Т. І. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Вип. 126 / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка; гол.ред. Носко М.О. – Чернігів: ЧНПУ, 2015. – С. 118 – 122.
 14. Ovcharenko Olha, Gorobets Tetiana. Psychological peculiarities of internally displaced students’ readaptation to study in higher educational establishments in Ukraine / The interdisciplinary contexts of reintegration and readaptation in the Era of Migration – an intercultural perspective; edited by Urszula Markowska-Manista. – Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Wydanie pierwsze. – Poland, Warsaw 2016. – pp. 229 – 244.
 15. Овчаренко О. В. Психокорекція глибинного змісту цінностей психіки особистості / Овчаренко Ольга // Psychological Review, Issue 6 (2), (November), Volume 125, American Psychological Association, 2018. – Pages 1059 – 1069.
 16. Овчаренко О. В. Історія психології: навчально-методичний посібник / Розробник: к. психол. н., доцент кафедри прикладної психології Овчаренко О. В.; Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси: Вид. від Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, 2014. – 3-є вид. – 48 с.
 17. Гендерні відносини: архетип, стереотип, ідентичність / За заг.ред. Пушонкової О.А., Шевченко З.В., Тарнавської Л.Д., Овчаренко О.В. - Черкаси: АММО, 2016. – 123 с.
 18. Тарнавська Л. Д., Овчаренко О. В. Адаптація першокурсників до навчання у ВНЗ: психологічний супровід. Навчально-методичний посібник. – Черкаси: ПП «Видавництво САН» – 2016. – 76 с.
 19. Участь у 9-ій Міжнародній Літній школі UNESCO на тему «Реадаптація та реінтеграція як проблеми дітей біженців» (м. Варшава, Польща, 2015 р.).
 20. Участь в європейському навчальному проекті «Інноваційні методи і технології навчання: найновіше в європейській навчальній практиці» (м. Ченстохова, Польща, 2018 р.).
 21. Овчаренко О. В. Феномен агресії як підґрунтя проявів булінгу. Педагогічний вісник. 2019. №3. С. 85 – 88.
 22. Овчаренко О. В. Емпатійні якості вихователів дошкільних навчальних закладів як показник їхньої професійної компетентності. Педагогічний вісник. 2020. №2. С. 10 – 14.

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове