Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

Педько Олена Валентинівна

Посада: 
Доцент кафедри
Робочий телефон: 
047-264-95-22
Email: 
elvoloshenko@ukr.net
Освіта: 
Богуславське педагогічне училище ім.Нечуя-Левицького
Полтавський педагогічний інститут ім..В.Г. Короленка
Інститут психології і педагогіки професійної освіти АПН України
Вчене звання, науковий ступінь: 
Кандидат педагогічних наук, доцент
Наукові інтереси: 
Професійна реалізація педагога, педагогічна психологія, освітній менеджмент, професійний саморозвиток особистості, коучинг. Енергоінформаційна педагогіка, психолого-педагогічний супровід учасників освітнього простору. Соціальна психологія.
Публікації: 
 1. Волошенко О.В. Навігаційні функції післядипломної педагогічної освіти у контексті професійної самореалізації учителя / Особистість в єдиному освітньому просторі: зб. наукових статей І Міжнародного освітнього форуму/ за ред. К.Л. Крутій.- ч.1- Запоріжжя : ООО «ЛИПС» ЛТД, 2010.- С.60-63.
 2. Волошенко О.В., Хрипун В.І. Психолого-педагогічні аспекти оновлення освітнього простору навчального закладу.- Черкаси, 2010.- 40с.
 3. Волошенко О.В. Реалії сучасної професійної підготовки в умовах колледжу // Рідна школа, №10, 2000.
 4. Волошенко О.В., Прокопенко Л.І. Зростання професійної майстерності педагога у процесі неперервної освіти. / Вісник Черкаського університету, 2005,- вип.54, с.81-86.
 5. Волошенко О. Ефективні практики ведення публічної дискусії /Етичне та ефективне управління: самоврядний вимір, Черкаси-Щецин, 2006. -151-156с.
 6. Волошенко О.В. Удосконалення педагогічної майстерності як складова професійної самореалізації педагога / О. Волошенко. // Імідж сучасного педагога : наук.-практ. освіт.-попул. часоп. - Полтава : Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка : АСМІ, - 2006,- № 9/10 - С.47-48.
 7. Волошенко О.В. Цільове управління освітнім закладом //Педагогічний вісник, – 2006 - №4, - с.28-29
 8. Волошенко О.В., Сивак О.І. Особистісний розвиток учня – основа системи виховання у школі: навчально-методичний посібник, Черкаси: ЧОІПОПП, 2008. -68С.
 9. Возний О., Волошенко О., Газізова О, Сас Ю. Засади етичного та ефективного управління в Україні. Методика впровадження / «Прозора Україна». Методика впровадження завдань./ під ред.О.Газізової, П.Фенриха, Черкаси-Щецин, 2008.- с.51-123.
 10. Волошенко О.В., Хрипун В.І. Творчість як складова професійної самореалізації педагога.- Черкаси: ЧОІПОПП,- 2008.- 36с.
 11. Волошенко О.В. Навігаційні функції післядипломної педагогічної освіти у контексті професійної самореалізації учителя / Особистість в єдиному освітньому просторі: зб. наукових статей І Міжнародного освітнього форуму/ за ред. К.Л. Крутій.- ч.1- Запоріжжя : ООО «ЛИПС» ЛТД, 2010.- С.60-63.
 12. Волошенко О.В., Хрипун В.І. Психолого-педагогічні аспекти оновлення освітнього простору навчального закладу.- Черкаси, 2010.- 44с.
 13. Волошенко О.В., Мелецький В.М., Цуканова Є.О. Захист Вітчизни. Курс навчання дівчат. 10 клас: розробки уроків. – Харків.: ранок, 2011.-256с.
 14. Волошенко О.В., Хрипун В.І Професійно-творча самореалізація та професійний саморозвиток як життєтворчі компетенції практичного психолога закладу освіти/ науково-методичний супровід розвитку професійної компетентності практичних психологів у системі післядипломної освіти: матеріали Всеукраїнського проблемного семінару 17-18 листопада 2011 року/ ред.кол. В.В.Пашков та ін..- Запоріжжя: КПУ, 2011.- С.53-63
 15. Волошенко Е.В. Роль последипломного образования педагога в решении вопроса о духовно-нравственном воспитании личности/ Москва, 2012
 16. Волошенко О.В. Роль післядипломної педагогічної освіти у подоланні криз життєвого розвитку особистості вчителя / Кризи життєвого простору особистості, сім’ї та соціальних інституцій / матеріли Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (Полтава, 15-17 лютого, 2013р.). – Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2013. - с.26-32.
 17. Волошенко О.В. Професійно-педагогічна едукація вчителя у системі післядипломної педагогічної освіти: андрогогічний аспект / Педагогічна освіта: збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. – Вип.XII. – Запоріжжя: Акцент Інвест-трейд, 2013, - с. 15-20.
 18. Волошенко Е.В. Некоторые аспекты профессионального самосовершенствования современного педагога / Непрерывное образование педагогов в современных условиях: опыт и перспективы: сб. материалов Международной научно-практической конференции. _ М.: АСОУ, 2014.- С.81-84.
 19. Волошенко Е.В. Актуальне аспекты и перспективы развития взаимодействия семи и школы в воспитании обучающихся / Воспитание подростающего поколения в современных социокультурных условиях: проблемы и перспективы развития: материалов Международной научно-практической конференции 22-23 октября 2013г. М.: АСОУ, 2014.- С.88-92.
 20. Волошенко Е.В. Психолого-педагогические аспекты освоения курса «Практический менеджмент» руководителями школ. / Образовательные вызовы современности: тенденции развития педагогического образования / Материалы научно-практической конференции аспирантов и преподавателей. Часть I. / Под научной редакцией А.Н. Шевелева, Н.Н. Кузиной.- СПб.: СПб АППО, 2014. - с.54-56
 21. Волошенко О.В. Психолого-педагогічні основи зростання професійної компетентності педагога у системі післядипломної освіти / Матеріали VI Міжнародного фестивалю педагогічних інновацій/ Упорядник Назаренко Г.А. – Черкаси: ЧОІПОПП, 2014. - с.70-75
 22. Волошенко О.В. Є Новий погляд на організацію екскурсій до тематичних сіл на Черкащині / Матеріали VIІ Міжнародного фестивалю педагогічних інновацій/ Упорядник Назаренко Г.А. – у двох томах. Том І. – Черкаси: ЧОІПОПП, 2014. - с.103-109.
 23. Організаційно-методичні основи забезпечення якості сучасної природничо-математичної освіти. [Електронний ресурс] Електронний збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, №4, - 2014 – Режим доступу : URL : http://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp14/Voloshenko.pdf
 24. Волошенко О.В. Роль последипломного педагогического образования в профилактике профессиональной деформации педагога / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми педагогічної науки й сфери освіти», Алмати, Казахстан, - 2014.
 25. Волошенко О.В. Гармонізація взаємодії школи і сім’ї: сучасні тенденції і перспективи / Відносини між батьками і дітьми: проблеми та шляхи їх розв’язання / Матеріали науково-практичної конференції, Хмельницький, 2015 с.163-165.
 26. Волошенко О.В. Екскурсії до тематичних сіл на Черкащині: дидактичний аспект // Педагогічний вісник. – 2015. - №4. – С.7-11.
 27. Волошенко О.В. Екскурсія до тематичного села як активна форма навчання / Українське тематичне село запрошує! Порадник для вчителів, організаторів екскурсій та розваг / За ред. О.Газізової, П.Фенріха. / Київ: видавництво «Інтерконтиненталь – Україна», 2015. С.77-87.
 28. Волошенко О.В. Українське тематичне село запрошує: навчально-методичний комплект / У співавторстві. За ред. О.Газізової, П.Фенріха. / Київ: видавництво «Інтерконтиненталь – Україна», 2015. - 15С.
 29. Волошенко О.В. Українське тематичне село запрошує: навчально-методичний комплект / У співавторстві. За ред. О.Газізової, П.Фенріха. – Київ: «Інтерконтиненталь – Україна». – 2015. – 15 с.
 30. Волошенко О.В. Партнерство як засіб гармонізації взаємодії в освітньому просторі // Педагогічний вісник. – 2015. - №1. – С.12-13.
 31. Волошенко О.В. Дистанційна освіта: як не потрапити до зони паніки // Педагогічний вісник. – 2016. - №2. – С.21-23.
 32. Волошенко О.В. Дидактичні перспективи навчання через діяльність // Педагогічний вісник. – 2017. - №1. – С.10-11.
 33. Волошенко О. В., Семиліт Л. Г. Розлади аутичного спектру: особливості конструктивної допомоги та психолого-педагогічного супроводу/ О. В. Волошенко, Л. Г. Семиліт. – Черкаси, 2018. – 48 с.

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове