Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

Наукова діяльність

Науково-дослідна тема над якою працює  заклад:

«Шляхи підвищення професійного рівня та забезпечення моніторингу безперервної освіти педагогічних працівників на основі впровадження досягнень психолого-педагогічної науки в освітню практику».

 

Науково-дослідні теми кафедр та інших наукових підрозділів закладу

 

На виконання науково-дослідної теми інституту кожним структурним підрозділом закладу на 2017 рік конкретизовані науково-дослідні теми з урахуванням специфіки діяльності структурного підрозділу та нових нормативно-директивних документів:

№ з/п

Назва структурного підрозділу

Науково-дослідна тема

 1.  

Кафедра дошкільної освіти та професійного розвитку педагогів

Науково-методичний супровід професійного розвитку педагогів у системі післядипломної освіти. Розвиток освітнього простору дошкільних навчальних закладів

 1.  

Кафедра педагогіки та освітнього менеджменту

Науково-педагогічне забезпечення сучасного освітнього менеджменту та підвищення професійної компетентності педагога в контексті нової парадигми розвитку освіти

 1.  

Кафедра психології

Розвиток особистості педагога у системі післядипломної освіти

 1.  

Відділ дистанційної освіти

Впровадження дистанційних технологій навчання у післядипломній педагогічній освіті

 1.  

Лабораторія природничо-математичних дисциплін

Організація взаємодії вчителів природничо-математичних дисциплін в освітньому Інтернет-просторі як засобу професійного саморозвитку

 1.  

Лабораторія гуманітарних дисциплін

Упровадження новітніх педагогічних технологій, спрямованих на підвищення професійної компетентності вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін в умовах реформування освіти

 1.  

Лабораторія розвитку освіти та педагогічних інновацій

Створення освітнього простору для професійного розвитку керівних та педагогічних кадрів регіону

 1.  

Відділ інклюзивного та інтегрованого навчання

Інклюзивний освітній простір як розвивальне середовище для дитини з особливими освітніми потребами

 1.  

Відділ перспективного педагогічного досвіду

Популяризація та впровадження педагогічних інновацій,  перспективного педагогічного досвіду освітян Черкащини

 1.  

Відділ початкової освіти

Методичне забезпечення удосконалення професійної компетентності та розвитку творчого потенціалу педагогічних працівників початкової ланки освіти, упровадження сучасних моделей навчання

 1.  

Відділ дошкільної освіти

Удосконалення форм і методів забезпечення якісної дошкільної освіти на засадах  гуманізації освітнього процесу

 1.  

Лабораторія виховної роботи

Методичне забезпечення становлення виховних систем навчально-виховних закладів області та розвитку виховного соціокультурного середовища

 1.  

Лабораторія-центр ЗНО та моніторингу якості освіти

Науково-методичні засади розвитку освітньої аналітики та єдиного інформаційно-моніторингового  простору як чинники формування ефективної системи забезпечення якості загальної середньої освіти в області

 1.  

Лабораторія – центр інформаційних технологій

Методичне забезпечення впровадження інформаційно-комунікаційних та педагогічних технології в навчально-виховний процес навчального закладу

 1.  

Центр практичної психології та соціальної роботи

Підвищення рівня професійної компетентності та розвиток творчого потенціалу спеціалістів психологічної служби

 1.  

Бібліотека

Інформаційно-бібліографічне забезпечення безперервної післядипломної освіти педагогічних працівників

 1.  

Відділ фізичної культури, військово-патріотичного виховання та основ здоров’я

Підвищення професійної компетентності учителів шляхом упровадження інноваційних технологій

Напрямки наукових досліджень викладачів, аспірантів, здобувачів

№ з/п

ПІБ працівника кафедри, посада

Науково-дослідна тема, над якою працює член кафедри

Висвітлення результатів дослідження

 1.  

Андрющенко Т.К.,
 завідувач кафедри

Науково-методичний супровід формування у дітей здоров’язбережувальної компетентності в освітньому просторі дошкільних навчальних закладів

Наукові статті, методичний посібник, конференція

 1.  

Чепурна Н.М.,

ректор інституту, доцент кафедри

Інноваційні форми методичної роботи у системі післядипломної освіти

Наукові статті

 1.  

Назаренко Г.А.,

проректор з науково-методичної роботи,

доцент кафедри

Зміст і технології демократизації освітньої діяльності нової української школи

Наукові статті

 1.  

Степанова Н. М.,

доцент кафедри

Інноваційні підходи до розвитку професійної компетентності учителів суспільствознавства

Наукові статті, методичні рекомендації

 1.  

Богославець Г. І.,

старший викладач кафедри

Вплив інноваційних моделей управління на професійний розвиток педагогів

Наукова стаття, збірник статей,

лекції, виступи

 1.  

Зоря Ю. М.,

доцент кафедри

Формування інформаційно-цифрових компетентностей учасників освітнього процесу у контексті євро інтеграційних процесів

Наукові статті, тези доповідей, посібник

 1.  

Гаряча С. А.,

 завідувач кафедри

Етичні засади освітнього простору.

Підготовка вчителя до формування в учнів початкової школи навчально-дослідницьких умінь (у рамках інноваційного освітнього проекту «РОЗКВІТ»)

Наукові статті, посібник

 1.  

Лісова Н. І.,

 проректор інституту, доцент кафедри

Модель державно-громадського управління відділу освіти, спрямованого на формування довіри як механізму взаємодії в соціально-освітньому просторі

Наукові статті, методичні рекомендації

 1.  

Черкашина

Тетяна Вікторівна,

професор кафедри

Особистісно-професійне самовдосконалення суб’єктів педагогічної діяльності в сучасній педагогічній практиці

Наукові статті, посібник

 1.  

Волошенко О. В.,

доцент кафедри

Основи професійного самоменеджменту сучасного педагогічного працівника

Наукові статті, посібник

 1.  

Крутенко О. В.,

доцент кафедри

Система підходів до управління виховним процесом у закладах освіти

Наукові статті, методичні рекомендації

 1.  

Пахомова Т. Г.,

доцент кафедри

Менеджмент безперервної педагогічної освіти вчителів іноземних мов в контексті нової парадигми розвитку освіти

Наукові статті,методичні рекомендації

 1.  

Топчій І. В.,

доцент кафедри

Педагогічні умови реалізації публічно-громадського управління у загальноосвітніх навчальних закладах

 

Наукові статті

 1.  

Коновальчук В.І.,

завідувач кафедри

Психологічні умови розвитку життєтворчості педагога

Наукова стаття

 1.  

Руденко І.М.,

доцент кафедри

Психологічний супровід підготовки класних керівників до роботи з батьками учнів

Наукова стаття

 1.  

Литвин І.М.,

доцент кафедри

Психологічна підготовка педагогів до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами

Методичні матеріали

 1.  

Трухан О.В.,

доцент кафедри

Соціальна відповідальність педагога в системі післядипломної освіти

Наукова стаття

 1.  

Ющенко Л.О.,

член лабораторії гуманітарних дисциплін

Словесне мистецтво як засіб формування національно свідомої особистості

Наукові статті,

методичні рекомендації

 1.  

 Лємешева Н.А., 

методист лабораторії виховної роботи

Формування предметної і міжпредметної компетентностей учнів 5-7 класів засобами образотворчого мистецтва

Статті у наукових та фахових виданнях

 1.  

Войцях Т. В.,

завідувач ОЦППСР

Організаційно-педагогічні умови розвитку професійної компетентності соціального педагога у післядипломній освіті

Методичні рекомендації, статті у фахових виданнях, представлення результатів в рамках участі у фахових науково-практичних заходах

 1.  

Розіна Н. В.,

методист відділу перспективного педагогічного досвіду

Соціально-правова компетентність майбутніх кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах 

Наукові статті у фахових

виданнях

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове