Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

Наказ МОН України №108 від 12.02.2004 р.

Категорія: 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

Н А К А З

 

м. Київ

№ 108 від 12.02.2004

 

 

Про затвердження Положення про
Всеукраїнський конкурс
навчальних програм та підручників
для загальноосвітніх навчальних закладів

 

 

З метою удосконалення системи конкурсного відбору рекомендованих до використання в навчальних закладах навчальних програм та підручників, забезпечення їх оптимізації, відповідно до ст. 12 Закону України «Про освіту», ст. 37 Закону України «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України «Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання» від 16.11.2000 № 1717 і Державного стандарту базової повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 № 24,

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Положення про Всеукраїнський конкурс навчальних програм та підручників для загальноосвітніх навчальних закладів (додається).

2. Конкурсним комісіям здійснювати відбір рекомендованих до використання в навчальних закладах підручників та посібників на основі Положення.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України “Про Положення про Всеукраїнський конкурс навчальних програм і підручників для загальноосвітніх навчальних закладів” від 05.05.2003 № 269, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23.05.2003 за № 391/7712.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Огнев'юка В.О.

 

 

 

 

 

Міністр

В.Г.Кремень

 

 

 

 

 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
12.02.2004 № 108

 

 

 

Положення
про Всеукраїнський конкурс навчальних програм

та підручників для загальноосвітніх навчальних закладів

 

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає принципи та механізм конкурсного відбору навчальних програм та підручників для загальноосвітніх навчальних закладів з предметів інваріантної складової навчального плану.

1.2. Конкурсний відбір підручників має на меті створення якісного навчально-методичного забезпечення для поетапного запровадження Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти та переходу на новий зміст і 12-річний термін здобуття загальної середньої освіти.

1.3. Конкурс, що його проводить Міністерство освіти і науки України, є відкритим.

2. Організація конкурсу

2.1. Конкурс оголошується наказом Міністерства освіти і науки України.

2.2. Оголошення про конкурс містить інформацію про терміни, дати початку і закінчення реєстрації заявок на участь у конкурсі, умови його проведення (або посилання на джерела інформації про них), порядок подання рукописів, номери контактних телефонів (факсу), прізвище, ім'я, по батькові відповідального за реєстрацію заявок, режим роботи конкурсної комісії.

2.3. Оголошення про конкурс доводиться до відома Міністерства освіти Автономної Республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, інститутів післядипломної педагогічної освіти, навчальних закладів системи загальної середньої освіти, методичних установ, громадськості через Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України, газети "Освіта України", "Освіта", "Педагогічна газета", фахові журнали та інші видання, а також сайт Міністерства освіти і науки України.

2.4. У конкурсі можуть брати участь окремі автори, авторські колективи, наукові установи, навчальні заклади та видавництва, які мають необхідну науково-теоретичну і фахову підготовку та уклали навчальну програму чи розробили підручник (окремо або в комплекті) відповідно до Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти та згідно з Основними вимогами до навчальних програм та підручників (додаток 1).

2.5. Заявка на участь у конкурсі (додаток 2) подається до Міністерства освіти і науки України. Термін подачі заявок на участь у конкурсі визначає Міністерство освіти і науки України.

2.6. Разом із заявкою подається сім примірників оригінал-макетів підручників, а також надсилаються у закритому конверті дані про авторів (прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи, посада, учений ступінь і звання, адреса, номери телефонів).На конкурс приймаються навчальні програми та підручники з певного навчального предмета, розроблені на основі Державного стандарту початкової, базової та повної загальної середньої освіти.

2.7. Міністерство освіти і науки України з метою встановлення відповідності рукописів основним вимогам до підручників, визначених цим Положенням, шифрує рукописи і без зазначення їх авторства надсилає до експертних установ: Національної академії наук України, Академії педагогічних наук України, Інституту навчальної літератури, Науково-методичних центрів середньої та професійно-технічної освіти, відповідних кафедр вищих навчальних закладів, методичних установ, незалежних експертів.У місячний термін експертні установи проводять експертизу, її результати разом з рукописами надсилають до Міністерства освіти і науки України для підготовки висновку відповідної конкурсної комісії.

2.8. Рукописам, визнаним рішенням конкурсних комісій кращими, присуджуються дипломи І, ІІ, ІІІ ступенів.

2.9. Після визначення переможців рукописи розшифровуються.

2.9.1. У разі, якщо подані на конкурс підручники чи навчальні програми не відповідають сучасним вимогам до змісту та методичного апарату, не відповідають державним стандартам початкової, загальної середньої освіти, не враховують вікових особливостей учнів, а відтак є складними чи не цікавими для них, конкурсна комісія не присуджує диплом.

2.9.2. Навчальним програмам та підручникам, що відзначені дипломами І ступеня, надається відповідний гриф Міністерства освіти і науки України; вони включаються до державного замовлення на видання навчальної літератури.

2.9.3. Підручникам, що відзначені дипломами ІI та III ступенів, надається відповідний гриф Міністерства освіти і науки України; вони можуть включатися до державного замовлення на видання навчальної літератури.

2.10. Результати конкурсу оприлюднюються через пресу та інші засоби масової інформації.

3. Технічні вимоги до рукописів, що подаються на конкурс.

3.1. Рукописи мають бути виконані державною мовою (для навчальних закладів з мовами навчання національних меншин - мовою національної меншини з підрядковим перекладом, з іноземних мов - відповідною іноземною мовою з підрядковим перекладом), надсилаються у семи примірниках.

3.2. Рукописи мають бути виконані комп'ютерним набором, стандартним шрифтом (14 пунктів) через 1,5 інтервалу. На одному боці аркуша А4 має бути 28-30 рядків по 50-60 знаків у кожному. Авторський аркуш становить 24 сторінки тексту через два інтервали.

3.3. Обсяг підручника повинен відповідати Державним санітарним правилам і нормам “Гігієнічні вимоги до друкованої продукції для дітей”, затвердженим постановою Головного Державного санітарного лікаря України від 01.03.2002 № 9.

4. Конкурсні комісії

4.1. Конкурсна комісія (далі - комісія) створюється наказом Міністерства освіти і науки України з кожного навчального предмета інваріантної складової Базового навчального плану для загальноосвітніх навчальних закладів. Орієнтовний склад комісії становить від 7 до 15 осіб.

 4.2. Персональний склад комісії формується з наукових і практичних педагогічних працівників, працівників методичних служб та органів управління освітою, письменників, журналістів, працівників видавництв, інших компетентних осіб і затверджується наказом Міністерства освіти і науки України. До складу комісії не можуть входити автори навчальних програм чи підручників, поданих на конкурс. У разі подачі на конкурс власного рукопису член комісії має зробити про це заяву і скласти свої повноваження.

4.3. Перед оголошенням чергового конкурсу може проводитися ротація складу комісії.

4.4. Організація роботи комісії покладається на її голову, заступника та секретаря, які планують проведення засідань, порядок розгляду заявок, установлюють терміни оформлення відповідних документів, інформації, оголошень тощо.

4.5. На підставі висновків експертних установ кожен з членів комісії складає висновок про якість рукопису навчальної книги.Оцінки виставляються в оцінних листах установленого зразка (додаток 3).

4.6. Остаточне рішення приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів ухвальним є голос голови комісії. Засідання комісії вважається правомочним у разі участі в ньому не менше 2/3 її складу та наявності оцінних листів присутніх на засіданні членів комісії.

4.7. Рішення комісії оформляється протоколом, який підписують голова, а в разі відсутності його на засіданні комісії - заступник голови та секретар. Протокол і закриті конверти з документацією засідань комісії зберігаються у Міністерстві освіти і науки Україні. Протокол засідання комісії є підставою для підготовки відповідного наказу Міністерства освіти науки України про підсумки конкурсу.

4.8. Конверт з відомостями про автора (авторів) відкривається та оприлюднюється на відкритому підсумковому засіданні комісії після прийняття остаточного рішення про результати конкурсу і присудження рукописам, що надійшли на конкурс, дипломів.

5. Фінансове забезпечення конкурсу

Витрати на проведення конкурсу здійснює Міністерство освіти і науки України.

 

 

 

 

 

Директор департаменту загальної середньої

та дошкільної  освіти                                                                                                П.Б.Полянський

 

 

 

 Додаток 1

До п. 2.4

 

 

 

 Положення про Всеукраїнський конкурс навчальних програм та підручників для загальноосвітніх навчальних закладів

 

Основні вимоги до навчальних програм та підручників:

 

Поняття навчальної програми та підручника

 

Навчальна програма - навчальне видання, що визначає зміст, обсяг і вимоги до вивчення певного навчального предмета, курсу, дисципліни, розвитку та виховання особистості відповідно до вимог державних стандартів освіти та навчальних планів. Навчальна програма на основі концепції вивчення предмета формулює мету й завдання опанування змісту навчального предмета відповідно до його місця й ролі в загальній системі навчально-виховного процесу, установлює перелік і основний зміст розділів, тем, окремих питань, що вивчаються в кожному році навчання.Навчальна програма супроводжується пояснювальною запискою, у якій розкриваються найважливіші завдання вивчення навчального предмета, особливості організації і методів його вивчення.

Основний зміст освіти, що визначається навчальною програмою, конкретизується в підручниках і навчальних посібниках, у тому числі електронних, для учнів.Навчальна програма повинна бути зорієнтована на результат навчальної діяльності учнів.

Орієнтовна структура навчальної програми:

1. Пояснювальна записка

а) вступ: мета та завдання навчального предмета;
б) характеристика структури навчальної програми;
в) особливості організації навчально-виховного процесу;
г) критерії оцінювання навчальних досягнень;
д) рекомендації щодо роботи з програмою.

2. Зміст навчального матеріалу та вимоги до навчальних досягнень

Клас
(кількість годин, кількість годин на тиждень, резервний час)

 

 

 

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Розділ (кількість годин)
Тема (кількість годин)
Зміст навчального матеріалу теми

описує наводить приклади пояснює

Перелік практичних і лабораторних робіт, лабораторного практикуму

порівнює характеризує спостерігає використовує показує на карті розв'язує дотримується правил класифікує аналізує оцінює виносить судження обґрунтовує та ін.

Можливі додатки:
міжпредметні зв'язки;
тематика екскурсій (орієнтовні об'єкти);
переліки навчальної літератури, додаткової літератури для читання, навчально-методичної літератури.

 

Підручник - навчальне видання, яке систематизовано відтворює зміст навчального предмета, курсу, дисципліни відповідно до офіційно затвердженої або експериментальної навчальної програми (до підручників належить також буквар).

У відповідності до мети й завдань навчання і відповідно до рівня освітньої підготовки учнів підручник остаточно визначає обсяг і систему знань, що їх належить вивчити.

Вимоги до змісту підручника

Підручник повинен містити систематизований виклад навчального матеріалу, що відповідає навчальній програмі з даного предмета, а також вимогам до структури, обсягу і ступеня науковості розгляду матеріалу, співвідношення його розділів, параграфів з одиницями навчального часу, що відводиться на вивчення матеріалу.

Підручник у доступній для учнів формі повинен розкривати суть основних наукових ідей, законів, понять та їх зв'язків із суспільно-економічним розвитком країни і духовним життям суспільства, практичним застосуванням у сфері матеріального виробництва, містити відомості про визначальні галузі господарства та сфери обслуговування, найбільш розповсюджені виробничі і технологічні процеси.При цьому має бути забезпечено коректність уведення наукових понять, їх відповідність загальноприйнятій термінології та символіці.

Підручник повинен містити стислі відомості з історії науки, культури і техніки з метою розкриття еволюції наукових ідей, відкриттів, взаємозв'язку науки, виробництва, соціальної практики, ролі діячів науки, у першу чергу вітчизняних учених, у пошуку наукової істини.Зміст підручника має забезпечувати зв'язок з життям, бути спрямованим на формування особистості школяра, розвиток її здібностей та обдарувань.Матеріал підручників з предмета, що вивчається протягом кількох років, має бути викладений в логічній послідовності і являти цілісну систему з урахуванням внутріпредметних і міжпредметних зв'язків.

Підручник повинен бути цікавим для учнів; написаний мовою, що відповідає можливостям його засвоєння учнями певної вікової категорії на належному рівні і за встановлений час, інтерпретувати навчальний зміст у доступній їм формі, містити систему завдань, об'єктивно посильних для школярів і відповідати їх рівню розвитку, попередній загальноосвітній підготовці і життєвому досвіду, не допускати при цьому примітивного спрощення та наукової вульгаризації змісту.Рівень доступності підручника повинен бути таким, щоб учень міг успішно використовувати його для самостійного вивчення навчального матеріалу; при цьому можливе використання додаткових засобів навчання: аудіовізуальних матеріалів, компакт-дисків, наочних посібників, карт, тощо.

Вимоги до структури підручника

Підручник повинен мати таблицю змісту з нумерацією сторінок, у якій чітко відображається рівномірний розподіл матеріалу, простежується наочно-логічний його розвиток.

У змісті підручника доцільно виділити такі структурні елементи, як от: вступ, висновки, узагальнювальні тексти, наочні схеми, таблиці, завдання на систематизацію та самооцінювання навчальних досягнень учнів. Він повинен мати додатки: словник, тлумачний словник технічних термінів, довідкові таблиці даних, список сучасної додаткової літератури, алфавітний покажчик.

Доцільно, щоб кожен розділ підручника відповідав одній навчальній темі. Якщо розділ містить кілька навчальних тем, то це має бути відображено в його назві. Крім того, у підручнику мають бути попередні структурні складники (що треба вивчити, зв'язок з попереднім матеріалом і та ін.) та завершальні структурні складники (підсумок, узагальнювальна таблиця або схема, інтегруюча ситуація тощо).У межах одного розділу бажано чергувати види діяльності (практичні роботи, спостереження, вправи, запитання і т. ін.).

Відображені види діяльності мають сприяти набуттю навичок та вмінь (пізнавальних, практичних, життєвих).

Вимоги до навчально-методичного апарату підручника

Підручник повинен виконувати функції управління пізнавальною діяльністю школярів, містити рекомендації до способу вивчення пропонованого матеріалу, сприяти розвитку творчої активності школярів та формуванню в них умінь самостійно застосовувати набуті знання на практиці. На це мають бути спрямовані спеціальні завдання для самостійної роботи над текстом та ілюстраціями підручника.Для розвитку пізнавальних і творчих здібностей учнів у підручник слід включати завдання і вправи, що формують загальні теоретичні та практичні навики розумової й фізичної праці.

Диференційовані письмові вправи подаються з поступовим ускладненням та із зазначенням рівня їх складності. При створенні підручників бажано передбачити застосування інформаційно-комунікаційних засобів у навчальному процесі, вивчення окремих розділів або в цілому предметів у школі із застосуванням комп'ютерної техніки.

Зміст підручника має бути ілюстрований методично доцільними схемами, кресленнями та іншим графічним матеріалом, спрямованим на розкриття змісту основного матеріалу, доповнення і конкретизацію його.

Ілюстративний матеріал може мати самостійне інформативне навантаження, посилювати емоційний вплив підручника і таким чином сприяти підвищенню ефективності сприймання і засвоєння навчального матеріалу.

Художнє і технічне оформлення підручника повинно відповідати санітарно-гігієнічним вимогам до навчальних книг для загальноосвітніх навчальних закладів.

 

 

 

 

 

Директор департаменту загальної середньої

та дошкільної  освіти                                                                                                П.Б.Полянський

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

До п. 2.5

 

 

 

 Положення про Всеукраїнський конкурс навчальних програм та підручників для загальноосвітніх навчальних закладів

 

Заявка на участь у конкурсі

 

 

 

Автор: _______________________________
Назва рукопису, для яких класів,
типів навчальних закладів:
_____________________________________
_____________________________________

Заповнюється після підбиття підсумків
Автор (прізвище, ім'я, по батькові):
_____________________________________
_____________________________________
Місце роботи, посада ___________________
_____________________________________

 

Директор департаменту загальної середньої

та дошкільної  освіти                                                                                                П.Б.Полянський

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

До п. 4.5

 

Положення про Всеукраїнський конкурс навчальних програм та підручників для загальноосвітніх навчальних закладів

 

 

ОЦІННИЙ ЛИСТ


Параметри, за якими здійснюється оцінювання навчальної літератури експертними установами


 

 

№ з/п Параметри Відмітка оцінювання

1

Науковість змісту

 

1.1

Дотримання в рукописі навчальної програми (підручника) вимог Державного стандарту загальної середньої освіти

 

1.2

Відповідність змісту рукопису підручника навчальній програмі з предмета щодо структури, обсягу і розгляду матеріалу, співвідносність його розділів, параграфів з визначеними навчальним планом одиницями навчального часу на його вивчення

 

1.3

Дотримання в рукописі підручника вимог щодо побудови текстів, виділення в них основного змісту і доповнення (запитання, варіанти розвўязування, посилання на попередні параграфи, інші навчальні книги або посібники)

 

1.4

Наявність у рукописі підручника таких структурних елементів, як вступ, висновки, узагальнювальні тексти, наочні схеми, таблиці, що ілюструють змістово-логічні, структурно-функціональні зв'язки фрагментів навчального матеріалу у загальній системі предмета (галузі знань), завдання на систематизацію

 

1.5

Умотивованість поділу в рукописі навчальної програми (підручника) навчального матеріалу на розділи, їх послідовність, наявність звўязків між ними; цілісний виклад матеріалу в рукописі підручника

 

1.6

Оптимальність обсягу змісту рукопису навчальної програми (підручника), співвіднесення його із предметним змістом, можливістю забезпечити опанування учнем програмового змісту в результаті навчальної діяльності як під керівництвом учителя, так і самостійно

 

1.7

Відбір й укладення в змісті рукопису навчальної програми (підручника) базових знань у системі, що забезпечує їхнє міцне засвоєння

 

1.8

Диференціація в змісті рукопису навчальної програми (підручника) знань: за видами (теорія, закон, поняття тощо); за фундаментальним спрямуванням (найбільш важливі базисні й опорні приклади); за системно творчим фактором (частина цілого, ціле як частина системи більш високого рівня, додатковий матеріал тощо)

 

1.9

Наявність у рукописі підручника вправ на порівняння, вибірковий аналіз, розпізнавання та виділення головного, установлення взаємозв'язку, групування, класифікація, узагальнення та систематизація тощо

 

1.10

Методологічна обґрунтованість у змісті рукопису навчальної програми (підручника) розкриття основних понять, фактів, законів і теорій

 

1.11

Розгляд у змісті рукопису навчальної програми (підручника) системи знань в єдності з методами пізнання, застосуванням знань на практиці

 

1.12

Розкриття в змісті рукопису навчальної програми (підручника) наукових положень у відповідності до досягнень сучасної науки

 

1.13

Наявність у змісті рукопису підручника змістових ліній та дидактичних прийомів для забезпечення усвідомлення і розуміння учнями теоретичних пояснень і емпіричних даних у навчальному матеріалі

 

1.14

Чіткість аргументацій, логічність побудови світоглядних висновків у змісті рукопису підручника

 

1.15

Коректність уведення до змісту рукопису навчальної програми (підручника) наукових понять, їхня відповідність загальноприйнятим термінології та символіці

 

1.16

Відображення в змісті рукопису навчальної програми (підручника)еволюції наукових ідей, ролі діячів науки, насамперед вітчизняних учених, у розвитку даної галузі науки

 

1.17

Зв'язок змісту рукопису підручника з життям, із завданням виховання дитини як особистості, забезпечення розвитку її здібностей й обдарувань

 

1.18

Наявність у рукописі підручника навчальних ситуацій, різнорівневих завдань (робіт) для формування вмінь і навичок, а також для самооцінки

 

1.19

Наявність у рукописі підручника ситуацій, які створюють умови для педагогічної творчості вчителя

 

1.20

Зв'язок змісту рукопису підручника з життям

 

1.21

Наявність у рукописі підручника ситуацій, які можуть стати в пригоді учню в його повсякденному житті

 

2

Структура змісту

 

2.1

Чіткість і послідовність структурування навчального матеріалу в змісті рукопису навчальної програми (підручника)

 

2.2

Наявність інтегруючих розділів у змісті рукопису навчальної програми (підручника)

 

2.3

Рівномірність розподілу матеріалу між розділами в змісті рукопису навчальної програми (підручника)

 

2.4

Послідовність етапів роботи всередині розділу (ключові питання, рекомендації, умови тощо) у змісті рукопису навчальної програми (підручника)

 

3

Доступність змісту

 

3.1

Відповідність складності та обсягу матеріалу в змісті рукопису навчальної програми (підручника)можливостям його засвоєння учнями певної вікової групи на належному рівні і за встановлений час; особистісна зорієнтованість навчального матеріалу

 

3.2

Відповідність основних питань, завдань, вправ, задач, практичних робіт, уміщених у рукописі підручника, віковим особливостям учнів

 

3.3

Придатність змісту рукопису навчальної програми (підручника) для організації самоосвіти учнів, розвитку творчого мислення, формування загальнонавчальних і спеціальних навичок та умінь

 

3.4

Наочність і конкретність викладу матеріалу в рукописі підручника

 

3.5

Достатність довідкового забезпечення у рукописі підручника

 

3.6

Наявність у тексті рукопису підручника елементів пояснення (роздуми, доведення, висновки тощо)

 

3.7

Відповідність лексико-синтаксичної складності тексту віковим особливостям учнів, емоційність викладу

 

3.8

Дотримання узгодженості із суміжними дисциплінами, наступності раніше вивченого навчального матеріалу у змісті рукопису навчальної програми (підручника)

 

4

Навчально-методичний апарат

 

4.1

Методична доцільність системи введення наукових понять у рукописі навчальної програми (підручника), основних положень і висновків, вибору способу викладу в рукописі підручника

 

4.2

Наявність засобів підвищення мотивації до навчання, розвитку інтересів учнів до предмета в рукописі підручника

 

4.3

Наявність засобів самоконтролю й самооцінки засвоєння теоретичного й практичного матеріалу в рукописі підручника

 

4.4

Прикладна й політехнічна спрямованість змісту рукопису навчальної програми (підручника)

 

4.5

Методична цінність ілюстративного матеріалу, достатність і доцільність апарату орієнтування (піктограми, виноски тощо) у рукописі підручника

 

4.6

Чіткість зображеного на ілюстрації в рукописі підручника

 

4.7

Супроводження ілюстрації підписами, текстами; їх доречність в рукописі підручника

 

4.8

Унаочнення ілюстрацією потрібної інформації в рукописі підручника

 

4.9

Ілюстративний матеріал як самостійне джерело інформації в рукописі підручника

 

4.10

Наявність графіків, схем, таблиць, діаграм; їх практичне застосування в рукописі підручника

 

5

Придатність до самостійного користування

 

5.1

Визначення чітких завдань на навчальний рік у змісті рукопису навчальної програми (підручника)

 

5.2

Визначення завдань кожного розділу у змісті рукопису підручника

 

5.3

Визначення в рукописі підручника завдань на кожен урок

 

5.4

Відповідність навчальних завдань у рукописі підручника вимогам програми

 

5.5

Наявність у рукописі підручника завершальних структурних складників (підсумок, узагальнювальна таблиця, інтегруюча ситуація тощо)

 

5.6

Аргументованість висновків у рукописі підручника

 

5.7

Рекомендації щодо використання додаткових засобів навчання (аудіовізуальних матеріалів, наочних посібників, карт тощо) в рукописі підручника

 

6

Засоби полегшення роботи з навчальною книгою

 

6.1

Наявність у рукописі підручника передмови (вступу)

 

6.2

Наявність у вступі чи в передмові пояснення способів користування підручником для учнів і вчителів

 

6.3

Наявність у рукописі підручника додатків, словників, довідкових та інших таблиць

 

7

Пропоновані методики

 

7.1

Наявність у рукописі підручника способів розв'язування задач

 

7.2

Наявність у рукописі підручника пропозицій щодо написання текстів (рефератів, творів, заповнення анкет тощо)

 

7.3

Наявність у рукописі підручника інтерактивних колективних, індивідуальних форм роботи

 

7.4

Наявність у рукописі підручника порад учню щодо розв'язання навчальних проблем

 

Директор департаменту загальної середньої

та дошкільної  освіти                                                                                                П.Б.Полянський

 

 

 

 

 

 

    Інформацію надано за матеріалами  сайту: http://ostriv.in.ua   

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове