Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

Наказ МОН України № 888 від 29.11.2004

Категорія: 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.11.2004 N 888

Про утворення Реєстру комп'ютерних програм
На виконання пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 року N 253 "Про затвердження Порядку легалізації комп'ютерних програм в органах виконавчої влади"

НАКАЗУЮ:

  1. Утворити Реєстр комп'ютерних програм.
  2. Затвердити Положення про Реєстр комп'ютерних програм, що додається.
  3. Державному департаменту інтелектуальної власності: забезпечити створення, функціонування та ведення Реєстру за рахунок коштів, передбачених на заходи, пов'язані з охороною інтелектуальної власності; подати в установленому порядку цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України; опублікувати цей наказ в офіційному бюлетені "Авторське право і суміжні права".
  4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на голову Державного департаменту інтелектуальної власності Паладія М.В.

Міністр                                                                                                 В.Г.Кремень
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
29.11.2004 N 888

ПОЛОЖЕННЯ
про Реєстр комп'ютерних програм

         1. Це Положення визначає процедуру реєстрації комп'ютерних програм, форму Реєстру комп'ютерних програм (далі - Реєстр), порядок його формування та ведення.
       2. Реєстр створюється з метою збору, систематизації і зберігання на загальнодержавному рівні даних про комп'ютерні програми, створені повністю або частково за рахунок коштів Державного бюджету України, та забезпечення можливості надання органам державної влади інформації про такі комп'ютерні програми.

         3. Дія цього Положення поширюється на комп'ютерні програми, створені повністю або частково за рахунок коштів Державного бюджету України, за винятком комп'ютерних програм, що становлять державну таємницю.

         4. Реєстр - це сукупність офіційних відомостей про комп'ютерні програми, які створено повністю або частково за рахунок коштів Державного бюджету України (далі - комп'ютерна програма), що постійно зберігаються на електронному і паперовому
носіях.
Реєстр формується шляхом унесення до нього відповідних відомостей в обсязі і порядку, визначених цим Положенням.

         5. Держателем Реєстру є Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України.
Держатель Реєстру:
                - приймає рішення про реєстрацію комп'ютерної програми;
                - забезпечує формування та ведення Реєстру;
                - виконує інші функції, передбачені цим Положенням.

         6. Адміністратором Реєстру є уповноважений держателем Реєстру державний заклад, що входить до державної системи правової охорони інтелектуальної власності.
Адміністратор Реєстру:
                - приймає та розглядає документи, подані для реєстрації комп'ютерної програми;
                - уносить відомості до Реєстру;
                - здійснює супроводження програмно-інформаційного забезпечення Реєстру;
                - відповідає за його функціонування, збереження відомостей, унесених до Реєстру, та документів, які подаються для реєстрації комп'ютерних програм;
                - контролює доступ до фондів Реєстру;
                - виконує інші роботи, пов'язані з функціонуванням Реєстру.

        7. Для реєстрації комп'ютерної програми міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації (далі - заявник) протягом двох місяців з моменту взяття комп'ютерної програми на бухгалтерський облік подають адміністратору Реєстру заяву за зразком згідно з додатком до цього Положення, опис комп'ютерної програми та один примірник комп'ютерної програми. При цьому комп'ютерна програма подається у вигляді вихідного тексту програми або фрагментів вихідного тексту програми в обсязі, необхідному для її ідентифікації. Заявник самостійно вирішує, які фрагменти вихідного тексту комп'ютерної програми передати на зберігання, та має право вилучати з поданих фрагментів вихідного тексту місця, які, на його думку, не слід висвітлювати.

           Заява викладається українською мовою і має стосуватися однієї комп'ютерної програми. Опис комп'ютерної програми повинен містити назву та версію комп'ютерної програми, мову програмування та обсяг комп'ютерної програми (у байтах), ім'я та місце проживання фізичної (фізичних) особи (осіб) та/або найменування і місцезнаходження юридичної (юридичних) особи (осіб) – розробника комп'ютерної програми, назву заявника, його місцезнаходження й адресу електронної пошти, повну інформацію про функціональне призначення комп'ютерної програми і вимоги до комп'ютерної техніки для роботи з нею.
           Заява та опис комп'ютерної програми підписуються керівником органу виконавчої влади або уповноваженою ним особою. Підпис складається з повного найменування посади особи, яка підписує заяву, особистого підпису, ініціалів, прізвища, дати і скріплюється печаткою.

        8. Заявник несе відповідальність за достовірність поданих у заяві та описі комп'ютерної програми відомостей згідно із законодавством.

      9. У разі відсутності опису комп'ютерної програми та/або примірника комп'ютерної програми або неправильного оформлення заяви та/або опису комп'ютерної програми адміністратор Реєстру повідомляє про це заявника. Заявник протягом одного місяця від дати одержання повідомлення зобов'язаний надіслати відсутній опис комп'ютерної програми та/або примірник комп'ютерної програми або правильно оформлену заяву та/або опис комп'ютерної програми.

           У разі необхідності уточнення відомостей, зазначених у поданій заяві чи описі комп'ютерної програми, адміністратор Реєстру надсилає заявнику запит про надання додаткової інформації. Заявник протягом одного місяця від дати одержання запиту зобов'язаний надіслати необхідну додаткову інформацію. Якщо протягом одного місяця розв'язати порушені у запиті питання неможливо, заявник установлює необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється адміністратору Реєстру. При цьому загальний термін розв'язання питань, порушених у запиті, не може перевищувати сорока п'яти календарних днів.

     10. Адміністратор Реєстру протягом п'ятнадцяти робочих днів від дати надходження оформлених належним чином заяви та опису комп'ютерної програми оформляє та подає держателю Реєстру пропозиції щодо реєстрації комп'ютерної програми.
             Держатель Реєстру на підставі пропозицій адміністратора Реєстру протягом трьох робочих днів приймає рішення про реєстрацію комп'ютерної програми.

       11. Адміністратор Реєстру протягом п'яти робочих днів від дати прийняття рішення про реєстрацію комп'ютерної програми вносить до Реєстру відомості про реєстрацію комп'ютерної програми.

       12. Запис про реєстрацію комп'ютерної програми, що вноситься до Реєстру, містить такі відомості:
                  дата подання заяви;

                  дата реєстрації комп'ютерної програми;

                  реєстраційний номер комп'ютерної програми;
                  назва органу виконавчої влади - заявника, його місцезнаходження та адреса електронної пошти;
                  ім'я та місце проживання фізичної (фізичних) особи (осіб) та/або найменування і місцезнаходження юридичної (юридичних) особи (осіб) - розробника комп'ютерної програми;
                  назва та версія комп'ютерної програми;
                  анотація до комп'ютерної програми;
                  відомості, які підтверджують, що комп'ютерна программа створена повністю/частково за рахунок коштів Державного бюджету України;
                  інформація про функціональне призначення комп'ютерної програми;
                  мова програмування комп'ютерної програми;
                  обсяг комп'ютерної програми (у байтах);
                  вимоги до комп'ютерної техніки для роботи з комп'ютерною рограмою.
                  Інші відомості про комп'ютерну програму можуть бути внесені до Реєстру на пропозицію заявника.

       13. Протягом п'яти робочих днів від дати внесення до Реєстру відомостей про реєстрацію комп'ютерної програми адміністратор Реєстру надсилає заявнику на адресу, зазначену в заяві, сповіщення про внесення до Реєстру відомостей про реєстрацію комп'ютерної програми. У сповіщенні зазначаються:
дата подання заяви;
назва та версія комп'ютерної програми;
дата реєстрації комп'ютерної програми;
реєстраційний номер комп'ютерної програми;
назва органу виконавчої влади - заявника.

        14. Відомості про реєстрацію комп'ютерної програми, що внесені до Реєстру, надаються органам державної влади на їх письмовий запит. Запит підписується керівником органу державної влади або вповноваженою ним особою і подається держателю Реєстру.
Копії заяви та/або опису комп'ютерної програми та/або примірника комп'ютерної програми надаються заявнику та іншим органам державної влади, які мають право на їх витребування. Порядок надання копій заяви, опису комп'ютерної програми та примірника комп'ютерної програми визначається держателем Реєстру.
        15. У процесі ведення Реєстру до нього можуть бути внесені відомості щодо зміни назви органу виконавчої влади - заявника, його місцезнаходження та адреси електронної пошти, зміни ім'я та місця проживання фізичної (фізичних) особи (осіб) та/або найменування і місцезнаходження юридичної (юридичних) особи (осіб) - розробника комп'ютерної програми та виправлення очевидних помилок (граматичних, синтаксичних, інформаційних тощо). Підставою для внесення до Реєстру зазначених відомостей є клопотання заявника, підписане керівником органу виконавчої влади або уповноваженою ним особою. Клопотання викладається в довільній формі і подається адміністратору Реєстру. Адміністратор Реєстру протягом одного місяця від дати надходження зазначеного клопотання вносить відповідні відомості до Реєстру та надсилає на адресу, зазначену в клопотанні, повідомлення про внесення до Реєстру відповідних відомостей.
У разі модифікації комп'ютерної програми, розробки нової версії комп'ютерної програми чи внесення до неї суттєвих змін заявник зобов'язаний зареєструвати змінену, модифіковану чи нову версію комп'ютерної програми в порядку, передбаченому цим  Положенням.

Заступник начальника управління
державних реєстрацій
та інформаційного забезпечення
в сфері інтелектуальної власності                                                                               О.П.Горобець

Додаток
до пункту 7 Положення
про Реєстр комп'ютерних
програм
____________________________
(найменування та
місцезнаходження
____________________________
адміністратора Реєстру)
____________________________
(назва органу виконавчої
влади - заявника)
____________________________
Адреса для листування: _____
____________________________
Тел.: ______________________
ЗАЯВА

Прошу внести до Реєстру комп'ютерних програм відомості про
комп'ютерну програму, ___________________________________________,
назва та версія комп'ютерної програми

створену _________________________________________________________
ім'я та місце проживання фізичної (фізичних) особи (осіб)
та/або найменування
__________________________________________________________________
 і місцезнаходження юридичної (юридичних) особи (осіб) -
розробника комп'ютерної програми

повністю/частково (необхідне підкреслити) за рахунок коштів
Державного бюджету України
__________________________________________________________________
назва органу виконавчої влади-заявника, його місцезнаходження та
адреса електронної пошти
__________________________________________________________________

Анотація до комп'ютерної програми:
__________________________________________________________________
рекомендований розмір - до 500 друкованих знаків
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Додатки:
1. Опис до комп'ютерної програми на _____ арк. в 1 прим.
2. Комп'ютерна програма у вигляді вихідного тексту програми або 
фрагментів вихідного тексту програми в обсязі, необхідному для її 
 ідентифікації, ____________ (указати тип (типи) та кількість

 матеріальних носіїв інформації) в 1 прим.
Посада та підпис керівника органу виконавчої влади або
вповноваженої ним особи

__________________ (ініціали і прізвище)

М.П.

Дата ____________

Інформацію надано за матеріалами сайту: http://ostriv.in.ua

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове