Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

Наукова діяльність

Науково-дослідна тема над якою працює  заклад:

«Шляхи підвищення професійного рівня та забезпечення моніторингу безперервної освіти педагогічних працівників на основі впровадження досягнень психолого-педагогічної науки в освітню практику».

 

Науково-дослідні теми кафедр та інших наукових підрозділів закладу

 

На виконання науково-дослідної теми інституту кожним структурним підрозділом закладу на 2016 рік конкретизовані науково-дослідні теми з урахуванням специфіки діяльності структурного підрозділу та нових нормативно-директивних документів:

 

№ з/п

Назва структурного підрозділу

Науково-дослідна тема

 1.  

Кафедра дошкільної освіти та професійного розвитку педагогів

Науково-методичний супровід професійного розвитку педагогів у системі післядипломної освіти. Розвиток освітнього простору дошкільних навчальних закладів

 1.  

Кафедра педагогіки та освітнього менеджменту

Науково-педагогічне забезпечення сучасного освітнього менеджменту та підвищення професійної компетентності педагога в контексті нової парадигми розвитку освіти

 1.  

Кафедра психології

Розвиток особистості педагога у системі післядипломної освіти

 1.  

Відділ дистанційної освіти

Впровадження дистанційних технологій навчання у післядипломній педагогічній освіті

 1.  

Лабораторія природничо-математичних дисциплін

Організація взаємодії вчителів природничо-математичних дисциплін в освітньому Інтернет-просторі як засобу професійного саморозвитку

 1.  

Лабораторія гуманітарних дисциплін

Упровадження у практику роботи вчителів новітніх педагогічних технологій, спрямованих на досягнення результативності педагогічної діяльності

 1.  

Лабораторія розвитку освіти та педагогічних інновацій

Створення освітнього простору для професійного розвитку керівних та педагогічних кадрів регіону

 1.  

Відділ інклюзивного та інтегрованого навчання

Інклюзивний освітній простір як розвивальне середовище для дитини з особливими освітніми потребами

 1.  

Відділ перспективного педагогічного досвіду

Популяризація та впровадження педагогічних інновацій,  перспективного педагогічного досвіду освітян Черкащини

 1.  

Відділ початкової освіти

Методичне забезпечення удосконалення професійної компетентності та розвитку творчого потенціалу педагогічних працівників початкової ланки освіти, упровадження сучасних моделей навчання

 1.  

Відділ дошкільної освіти

Удосконалення форм і методів забезпечення якості дошкільної освіти на засадах  гуманізації освітнього процесу

 1.  

Лабораторія виховної роботи

Методичне забезпечення становлення виховних систем навчально-виховних закладів області та розвитку виховного соціокультурного середовища

 1.  

Лабораторія-центр ЗНО та моніторингу якості освіти

Науково-методичні засади розвитку освітньої аналітики та єдиного інформаційно-моніторингового  простору як чинники формування ефективної системи забезпечення якості загальної середньої освіти в області

 1.  

Лабораторія – центр інформаційних технологій

Методичне забезпечення впровадження інформаційно-комунікаційних та педагогічних технології в навчально-виховний процес навчального закладу

 1.  

Центр практичної психології та соціальної роботи

Підвищення рівня професійної компетентності та розвиток творчого потенціалу спеціалістів психологічної служби

 1.  

Бібліотека

Інформаційно-бібліографічне забезпечення безперервної післядипломної освіти педагогічних працівників

 1.  

Відділ фізичної культури, військово-патріотичного виховання та основ здоров’я

Підвищення професійної компетентності учителів шляхом впровадження інноваційних технологій

 

Напрямки наукових досліджень викладачів, аспірантів, здобувачів

№ з/п

ПІБ працівника кафедри, посада

Науково-дослідна тема, над якою працює член кафедри

Висвітлення результатів дослідження

Відмітка про виконання

Кафедра дошкільної освіти та професійного розвитку педагогів

 1.  

Андрющенко Т.К.,
 завідувач кафедри

Науково-методичний супровід формування у дітей здоров’язбережувальної компетентності в освітньому просторі дошкільних навчальних закладів

Наукові статті, методичний посібник, конференція

Січень-грудень

 1.  

Чепурна Н.М.,

ректор інституту, доцент кафедри

Інноваційні форми методичної роботи у системі післядипломної освіти

Наукові статті

Cічень-грудень

 1.  

Назаренко Г.А.,

проректор з науково-методичної роботи,

доцент кафедри

Підготовка педагогів у системі післядипломної освіти до виховання культури демократизму учнів

Наукові статті

Cічень-грудень

 1.  

Ніколаєску І. О.,

 доцент кафедри

Методичний супровід професійно-педагогічної самореалізації педагога в умовах інформаційно-комунікаційного простору

Наукові статті, збірник статей за результатами науково-практичного інтернет-семінару

Cічень-грудень

 1.  

Степанова Н. М.,

доцент кафедри

Інноваційні підходи до розвитку професійної компетентності учителів суспільствознавства

Наукові статті, методичні рекомендації

Січень-грудень

 1.  

Богославець Г. І.,

старший викладач кафедри

Вплив інноваційних моделей управління на професійний розвиток педагогів

Наукова стаття, збірник статей за результатами науково-практичної конференції

Січень-грудень

 1.  

Зоря Ю. М.,

доцент кафедри

ІКТ та технології масмедіа як ресурс професійного розвитку педагогічних працівників

Наукові статті

Січень-грудень

 1.  

Степанова Н. М.,

доцент кафедри

Інноваційні підходи до розвитку професійної компетентності учителів суспільствознавства

Наукові статті, методичні рекомендації

Січень-грудень

Кафедра педагогіки та освітнього менеджменту

 1.  

Гаряча С.А.,

завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук

 1. Етичні засади освітнього простору.
 2. Підготовка вчителя до формування в учнів початкової школи навчально-дослідницьких умінь (у рамках інноваційного освітнього проекту «РОЗКВІТ»)

Наукові статті, посібники, лекції, конференції

Січень-грудень

 1.  

Лісова Н.І.,

проректор інституту, доцент кафедри

Модель державно-громадського управління відділу освіти, спрямованого на формування довіри як механізму взаємодії в соціально-освітньому просторі

 

Наукові статті, навчально-методичні посібники

Січень-грудень

 1.  

Черкашина Т.В.,

доцент кафедри

Особистісно-професійне самовдосконалення суб’єктів педагогічної діяльності в сучасній педагогічній практиці.

Наукові статті, навчально-методичні посібники

Січень-грудень

 1.  

Волошенко О.В.,

доцент кафедри

Основи професійного самоменеджменту сучасного педагогічного працівника

Наукові статті, методичні рекомендації

Січень-грудень

 1.  

Крутенко О.В.,

доцент кафедри

Система підходів до управління виховним процесом у закладах освіти

Наукові статті, навчально-методичні посібники

Січень-грудень

 1.  

Пахомова Т.Г.,

доцент кафедри

Менеджмент безперервної педагогічної освіти вчителів іноземних мов в контексті нової парадигми розвитку освіти

Наукові статті, навчально-методичні посібники

Січень-грудень

 1.  

Топчій І.В.,

доцент кафедри

Педагогічні умови реалізації публічно-громадського управління у загальноосвітніх навчальних закладах

Наукові статті, навчально-методичні посібники

Січень-грудень

Кафедра психології

 1.  

Коновальчук В.І.,

завідувач кафедри, кандидат психологічних наук, доцент

Психологічні умови розвитку життєтворчості педагога

Статті ВАК

Січень-грудень

 1.  

Руденко І.М.,

доцент кафедри

Психологічний супровід підготовки класних керівників до роботи з батьками учнів

Методичні рекомендації

Січень-грудень

 1.  

Карікаш В.І.,

кандидат психологічних наук, доцент

Упровадження надбань позитивної психотерапії в реалізацію проблеми розвитку педагога

Методичні матеріали

Січень-грудень

 1.  

Литвин І. М.,

 методист лабораторії розвитку освіти та педагогічних інновацій, доцент, кандидат педагогічних наук

Психологічна підготовка педагогів до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами

Методичні матеріали

Січень-грудень

Здобувачі

 1.  

Даниленко Л.І.,

методист лабораторії природничо-математичних дисциплін

Формування готовності вчителів біології до застосування інноваційних технологій у профільному навчанні старшокласників

Наукові статті у фахових виданнях, методичні рекомендації

Cічень-грудень

 1.  

Сіренко А.Є.,

завідувач відділу дошкільної освіти

Формування у старших дошкільників впевненості в собі у груповій діяльності

Наукові статті, методичні рекомендації

Cічень-грудень

 1.  

Ющенко Л.О.,

методист лабораторії гуманітарних дисциплін

Формування національно-патріотичних почуттів дітей та молоді у процесі вивчення української літератури

Наукові статті, методичні рекомендації

Січень-грудень

 1.  

Розіна Н. В.,

методист відділу перспективного педагогічного досвіду

Соціально-правова компетентність майбутніх кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах 

Наукові статті у фахових

виданнях

Січень-грудень

 1.  

Войцях Т.В.,

завідувач ОЦППСР

Організаційно-педагогічні умови розвитку професійної компетентності соціального педагога у післядипломній освіті

Методичні рекомендації, статті у фахових виданнях, представлення результатів в рамках участі у фахових науково-практичних заходах

Січень-грудень

 1.  

Норкіна О. В.,

методист кафедри дошкільної освіти і професійного розвитку педагогів

Розвиток дослідницької компетентності вчителів математики засобами інформаційно-комунікаційних технологій

Наукові статті у фахових

виданнях

Січень-грудень

 

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове