Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

Науково-практична Інтернет-конференція на тему: «Створення здоров’язбережного освітнього простору для формування культури здоров’я дітей»

Повідомляємо, що відповідно до проекту рішення вченої ради КНЗ «ЧОІПОПП ЧОР» (протокол № 1, від 22.02.2017р.) у жовтні 2017 року на Черкаському освітянському порталі (сайті КНЗ «Черкаського ОІПОПП ЧОР») буде проходити науково-практична Інтернет-конференція на тему: «Створення   здоров’язбережного  освітнього простору для формування культури здоров’я дітей» з метою розповсюдження навчально-виховних та оздоровчих ідей щодо процесу формування культури здоров’я учнів. До участі в Інтернет-конференції запрошуються педагогічні працівники, психологи, соціальні педагоги, науковці, які  мають теоретичні напрацювання або досвід роботи із зазначеної проблеми.

 

До розгляду пропонуються такі питання:

  1. Організація та підтримка здоров’язбережувального освітнього простору навчального закладу.
  2. Особливості здоров’язбережувального простору учня:аспекти сучасного уроку з позиції здоров’язбереження.
    1. Розвиток у дітей здоров’язбережувальної компетентності, виховання стійкої мотивації щодо здорового способу життя.
    2. Підвищення професійної компетентності педагогічних працівників щодо власного здоров’я: психологічні особливості саморегуляції.
    3. Роль сім’ї у збереженні та зміцненні психологічного та фізичного здоров’я дітей.

 

Статті для участі в Інтернет-конференції  просимо надсилати до 23 жовтня 2017 року на адресу: kaf.psychology [at] ukr.net

Матеріали Інтернет-конференції будуть розміщені 31жовтня 2017 року на сайті Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників http://oipopp.ed-sp.net (у розділі «Конференції, семінари.  Інтернет-заходи).

Учасники Інтернет-конференції, статті яких будуть розміщені на сайті,  отримають сертифікати.

Вимоги до оформлення статті: шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5,  всі поля – 2 см, редактор Word.  Стаття оформлюється з дотриманням зазначених вимог та послідовності розташування записів.

1. Ініціали та прізвище (у називному відмінку, праворуч, виділити напівжирним шрифтом).

2.Посада,  повна назва навчального закладу,  назва міської або районної ради (у називному відмінку, праворуч, виділити напівжирним шрифтом).

3. Назва статті (по центру, великими літерами, виділити напівжирним шрифтом).

До уваги авторів!  Назва статті не повинна дублювати назву та питання Інтернет – конференції.

4. Зміст наукової статті (оформлення здійснити з дотриманням таких пунктів): постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими  чи практичними завданнями (у тексті статті запис: «Постановка проблеми»);

- аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми, на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується  стаття (у тексті статті запис: «Аналіз останніх досліджень і публікацій»);

- формулювання мети статті (у тексті статті запис: «Мета статті»);

- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів (у тексті статті запис: «Виклад основного матеріалу»);

- висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі (у тексті статті запис: «Висновки»). 

 Після тексту статті обов’язково подається  «Список літератури».

 Посилання на літературу  – у квадратних дужках за таким зразком      [5, 175] – перша цифра – порядок джерела в списку літератури, а друга – номер сторінки. Список літератури має складати не більше 10 джерел. Загальний обсяг статті 8–10 сторінок. Автори статей несуть відповідальність за зміст і достовірність поданих матеріалів.

Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти статті, які не відповідають зазначеним вимогам.

 

Контактна інформація:

Телефони: (0472) 64-95-22           Руденко Ілона Миколаївна

                                                       Калмикова Юлія Андріївна

 

 

Ректор інституту                                                                                     Н.М.Чепурна

 

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове