Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

Інтернет-конференція «Особливості психолого-педагогічної підтримки дітей з особливими освітніми потребами»

Повідомляємо, що 15 листопада 2017 року на Черкаському освітянському порталі буде проводитися науково-практична Інтернет-конференція «Особливості психолого-педагогічної підтримки дітей з особливими освітніми потребами».

До участі в Інтернет-конференції запрошуються науковці, методисти Р(М)МК, педагогічні працівники, які мають теоретичні та практичні напрацювання із зазначеної проблеми (вчителі-дефектологи, олігофренопедагоги, тифлопедагоги, сурдопедагоги, вчителі-логопеди, асистенти вчителів (вихователів), практичні психологи, соціальні педагоги, вихователів, інструктори з фізичної культури тощо).

Для розгляду пропонуються такі питання:

  1. Інклюзивне навчання: організаційно-педагогічний аспект.
  2. Використання корекційних методів у роботі з дітьми з особливими потребами.
  3. Диференційоване викладання у класах з інклюзивним навчанням. Адаптація та модифікація навчально-виховного процесу.
  4. Різні можливості – рівні права. Професійне співробітництво фахівців в інклюзивному освітньому процесі (планування, конспекти інтегрованих занять).
  5. Супровід батьків, що виховують дітей з особливими освітніми потребами.

Матеріали для участі в Інтернет-конференції просимо надсилати не пізніше 13 листопада 2017 року на адресу : inkint [at] ukr.net

.

Матеріали Інтернет-конференції будуть розміщення на Черкаському освітянському порталі (у розділі «Конференції, семінари. Інтернет-заходи»). Кращі роботи ввійдуть до окремої збірки та отримають сертифікати.

Вимоги до оформлення статті: шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5, всі поля – 2 см, редактор Word.

Стаття оформлюється з дотриманням зазначених вимог та послідовності розташування записів.

1. Ініціали та прізвище (у називному відмінку, праворуч, виділити напівжирним шрифтом).

2. Посада, повна назва навчального закладу, назва міської або районної ради (у називному відмінку, праворуч, виділити напівжирним шрифтом).

3. Назва статті (по центру, великими літерами, виділити напівжирним шрифтом).

До уваги авторів! Назва статті не повинна дублювати назву та питання Інтернет – конференції.

4. Зміст наукової статті (оформлення здійснити з дотриманням таких пунктів): постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими  чи практичними завданнями (у тексті статті запис: «Постановка проблеми»);

- аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми, на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття (у тексті статті запис: «Аналіз останніх досліджень і публікацій»);

- формулювання мети статті (у тексті статті запис: «Мета статті»);

- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів (у тексті статті запис: «Виклад основного матеріалу»);

- висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі (у тексті статті запис: «Висновки»). 

Після тексту статті обов’язково подається «Список літератури».

Посилання на літературу – у квадратних дужках за таким зразком [5, 175] – перша цифра – порядок джерела в списку літератури, а друга – номер сторінки. Список літератури має складати не більше 10 джерел. Загальний обсяг статті 6–10 сторінок. Автори статей несуть відповідальність за зміст і достовірність поданих матеріалів.

Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти статті, які не відповідають зазначеним вимогам.

 

 

 

Ректор                                                                                            Н.М. Чепурна

 

 

Литвин 64 05 90

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове