Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

Назаренко Галина Анатоліївна

Посада: 
Проректор з науково-методичної роботи
Робочий телефон: 
047-264-95-22
Email: 
nagaan@ukr.net
Освіта: 
Повна вища. Харківський педагогічний інститут ім. Г.С.Сковороди
Вчене звання, науковий ступінь: 
Доктор педагогічних наук, професор
Наукові інтереси: 
Теорія і методика виховання у поліетнічному суспільстві
Публікації: 
 1. Теоретичні основи та методика виховання культури міжетнічних відносин старшокласників у позаурочній діяльності: Навчально-методичний посібник. – Черкаси, ЧОІПОПП, 2006. – 102 с.
 2. Культура міжетнічних відносин старшокласників. // Директор школи, спецвипуск: Шкільний світ. – 2007. - №19-20. – С.63.
 3. Дослідно-експериментальна діяльність сучасного закладу освіти: Науково-методичний посібник / авторський колектив під заг. кер. Г.А.Назаренко. – Черкаси: видавництво ЧОІПОПП, 2007. – 232 с.
 4. Методичне забезпечення виховного процесу. // Школа. – 2007.- №9. – С.67-70.
 5. Назаренко Г. А. Виховання культури демократизму учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів : моногр. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2015. – 394 с.
 6. Назаренко Г. А. Теоретичні засади виховання культури демократизму учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів : посіб. / Г. А. Назаренко. – Черкаси : ЧОІПОПП, 2012. – 120 с.
 7. Виховуємо культуру демократизму особистості : наук.-метод. посіб. / кол. авт. за заг. кер. Назаренко Г. А. – Черкаси : ЧОІПОПП, 2013. – 124 с.
 8. Назаренко Г. А. Виховання культури демократизму старшокласників засобами факультативного курсу “Вчимося демократії” : посіб. / Г. А. Назаренко. – Черкаси : ЧОІПОПП, 2014. – 112 с.
 9. Назаренко Г. А. Виховання культури демократизму особистості засобами телекомунікаційних проектів (за результатами дослідно-експериментальної роботи) : метод. посіб. / Назаренко Г. А., Золотоверха О. І., Карло Т. А. – Черкаси : ЧОІПОПП, 2014. – 108 с.
 10. Назаренко Г. А. Сучасні підходи до виховання демократичної політичної культури як компоненту культури демократизму старшокласників (за результатами дослідно-експериментальної роботи) : метод. посіб. / Назаренко Г. А., Каракаш І. Г., Боїн Л. М. – Черкаси : ЧОІПОПП, 2014. – 112 с.
 11. Назаренко Г. А. Виховання в учнів етнічних і національних цінностей, поваги до інших народів в контексті ідей В. О. Сухомлинського та О. А. Захаренка / Г. А. Назаренко // Вісник Черкаського університету. Сер. “Педагогічні науки”. – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2010. – Спецвип. – С. 13–17.
 12. Назаренко Г. А. Виховання культури демократії старшокласників: концептуальний етап дослідно-експериментальної роботи / Г. А. Назаренко // Нова педагогічна думка. – 2011. – № 4 – С. 153–156.
 13. Назаренко Г. А. Критерії і показники вихованості культури демократії старшокласників / Г. А. Назаренко // Педагогічний альманах. – 2011. – № 12, ч. 3. – С. 39–42.
 14. Назаренко Г. А. Методологічні засади виховання культури демократії старшокласників в умовах модернізаційних суспільних змін / Г. А. Назаренко // Наукова скарбниця освіти Донеччини. – 2012. – № 1. – С. 17–20.
 15. Назаренко Г. А. Виховання культури демократизму старшокласників: особливості дослідно-експериментальної роботи / Г. А. Назаренко // Рідна школа. – 2013. – № 4. – С. 3–9.
 16. Назаренко Г. А. Виховання культури демократизму старшокласників-патріотів в умовах модернізаційних суспільних змін в Україні / Г. А. Назаренко // Обрії. – 2013. – № 2 (37). – С. 65–68.
 17. Назаренко Г. А. Виховання культури демократизму старшокласників засобами телекомунікаційних проектів: формувальний етап дослідно-експериментальної роботи / Г. А. Назаренко // Вісник Черкаського університету : Сер. “Педагогічні науки”. – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – № 28 (281). – С. 59–63.
 18. Назаренко Г. А. Використання сучасних виховних технологій у процесі ціннісного становлення учнівської молоді / Г. А. Назаренко // Педагогіка і психологія. – 2014. – № 1 (82). – С. 37–45.
 19. Назаренко Г. А. Педагогічні умови підвищення ефективності виховання культури демократизму старшокласників / Г. А. Назаренко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. “Педагогіка. Соціальна робота”. – 2014. – Вип. 31. – С. 107–110.
 20. Назаренко Г. А. Потенціал громадсько-активних шкіл для виховання культури демократизму старшокласників / Г. А. Назаренко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. “Педагогіка. Соціальна робота”. – 2014. – Вип. 32. – С. 133–135.
 21. Назаренко Г. А. Потенціал варіативної складової навчального плану в контексті виховання культури демократизму учнів старших класів / Г. А. Назаренко // “Наукові записки” Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2015. – № 3. – С. 114-119.
 22. Назаренко Г. А. Діалогічна взаємодія старшокласників у процесі опанування факультативного курсу “Вчимося демократії” / Г. А. Назаренко // Вісник Черкаського університету. Сер. “Педагогічні науки”. – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2015. – № 13 (346). – С. 32-36.
 23. Назаренко Г. А. Виховання культури демократизму учнів старших класів у контексті компетентнісного підходу / Г. А. Назаренко // Вісник Черкаського університету. Сер. “Педагогічні науки”. – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2015. – № 21 (354). – С. 101-106.
 24. Назаренко Г. А. Аксіологічний підхід до виховання культури демократизму учнів старших класів / Г. А. Назаренко // Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”. – К. : Гнозис, 2015. – Дод. до Вип. 35, т. ІV (16) : Тематичний вип. “Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання”. С. 349–356.
 25. Назаренко Г. А. Готовність до взаємодії з органами державної влади та місцевого самоврядування як компонент культури демократизму особистості старшокласника / Г. А. Назаренко / Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Сер.: Педагогіка і психологія : зб. наук. пр. / редкол.: В. І. Шахов (голова) [та ін.]. – Вінниця : Нілан ЛТД, 2015. – Вип. 43. С. 113–117.
 26. Назаренко Г. А Взаємозв’язок і відмінність понять “культура демократизму”, “політична культура” та “громадянська культура” / Г. А. Назаренко // Наукова скарбниця освіти Донеччини. – 2015. – № 1. – С. 11-16.
 27. Назаренко Г. А. Психологічні основи становлення культури демократизму особистості як суб’єкта громадянського суспільства / Г. А. Назаренко // Педагогіка і психологія : зб. наук. пр. / за заг. ред.: акад. І. Ф. Прокопенка, проф. С. Т. Золотухіної. – Х. : Щедра садиба плюс, 2015. – Вип. 49. – С. 13–21.
 28. Назаренко Г. А. Система цінностей культури демократизму особистості / Г. А. Назаренко // Збірник наукових праць Інституту проблем виховання НАПН України. 2015. – Вип. 19, кн. 2. – С. 39–51.
 29. Назаренко Г. А. Опытно-экспериментальная работа по воспитанию демократической политической культуры старшеклассников на основе использования информационно-коммуникационных технологий / Г. А. Назаренко // Азимут научных исследований: педагогика и психология. – 2013. – № 4. – С. 37–39.
 30. Назаренко Г. А. Потенциал телекоммуникационных проектов для развития социальной и гражданской компетентности старшеклассников / Г. А. Назаренко // Вестник Костромского государственного университета имени Н. А. Некрасова. Сер. “Педагогика. Психология. Социальная работа. Ювенология. Социокинетика”. – 2014. – Т. 20, № 3. – С. 141–144.
 31. Назаренко Г. А. Формирование системы ценностей старшеклассников как субъектов гражданского общества средствами проектной деятельности / Г. А. Назаренко // Вестник КазНУ. Сер. “Педагогические науки”. – 2014. – № 1 (41). – С. 22–27.
 32. Назаренко Г. А. Формирование национального сознания и самосознания учащихся в контексте культуры демократизма личности: результаты эксперимента / Г. А. Назаренко // Весник Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. А. Куляшова. Серыя С. Псіхолага-педагагічныя навукі. – 2014. – № 1 (43). – С. 44–50.
 33. Назаренко Г. А. Развитие самоуправленческих начал школьной жизни как условие воспитания культуры демократизма старшеклассников / Г. А. Назаренко // Вестник ВЕГУ. – 2014. – № 2 (70). – С. 156–162.
 34. Назаренко Г. А. Деякі особливості використання виховного потенціалу телекомунікаційних проектів у практиці виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів України / Г. А. Назаренко // Матеріали наук.-практ. конф. ”Сучасне навчальне обладнання: інновації, технології, досвід”. – Суми : РВВ СОІППО, 2010. – С. 58–60.
 35. Назаренко Г. А. Сучасні підходи до виховання культури демократії старшокласників / Г. А. Назаренко // Зб. матеріалів наук.-практ. конф. “Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал” / [за ред.: І. Д. Беха, О. В. Мельника]. – Івано-Франківськ : Тіповіт, 2011. – Вип. І. – С. 53–56.
 36. Назаренко Г. А. Виховання культури демократизму старшокласників на основі використання ІКТ: концептуально-діагностичний етап дослідно-експериментальної роботи / Г. А. Назаренко // Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал : матеріали звіт. наук.-практ. конф. Ін-ту проблем виховання ПАПН України за 2011 рік / за ред.: О. В. Сухомлинської, І. Д. Беха, Г. П. Пустовіта, О. В. Мельника ; літ. ред. І. П. Білоцерківець. – Івано-Франківськ : Типовіт, 2012. – Вип. 2. – С. 162–166.
 37. Назаренко Г. А. Підготовка педагогів у системі післядипломної освіти до виховання культури демократизму учнів / Г. А. Назаренко // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. “Інноваційні технології у професійному розвитку педагогічних працівників та керівників закладів освіти”. – Біла Церква, 2012. – С. 16–18.
 38. Назаренко Г. А. Сутність і структура поняття “готовність педагога до виховання культури демократизму учнів” / Г. А. Назаренко // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. “Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій”. – Суми, 2012. – С. 303–307.
 39. Назаренко Г. А. Формування готовності педагогів до виховання культури демократизму учнів у системі післядипломної освіти / Г. А. Назаренко // Матеріали ІV Міжнар. фестивалю педагогічних інновацій. – Черкаси, 2012. – С. 220–222.
 40. Назаренко Г. А. Визначення моделі взаємодії громадянського суспільства й держави в Україні / Г. А. Назаренко // Інновації як чинник суспільного розвитку: теорія і практика : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., (Суми, 30–31 трав. 2012 р.). – С. 12–15.
 41. Назаренко Г. А. Становлення культури демократизму зростаючих громадян-патріотів України як мета національно-патріотичного виховання в контексті глобалізаційних тенденцій / Г. А. Назаренко // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. “Формування патріотизму та збереження національної ідентичності особистості в умовах полікультурного середовища сучасної України”. – Хмельницький, 2013. – С. 268–274.
 42. Назаренко Г. А. Развитие социальной компетентности старшеклассников как членов гражданского общества: результаты эксперимента / Г. А. Назаренко // Материалы Междунар. науч.-практ. конф. “Воспитание подрастающего поколения в современных социокультурных условиях: проблемы и перспективы развития”, 22–23 октяб. 2013 г. – М. : АСОУ, 2013. – С. 142–147.
 43. Назаренко Г. А. Сущность и структура понятия “культура демократизма личности” / Г. А. Назаренко // Материалы Междунар. науч.-практ. конф. “Высшее образование XXI века” / [под общ. ред. проф. В. Н. Скворцова]. – СПб. : ЛГУ им. А. С. Пушкина, 2013. – С. 79–83.
 44. Назаренко Г. А. Формування національної свідомості і самосвідомості старшокласників як членів громадянського суспільства: результати експерименту // Матер. Всеукр. науково-практ. конф., 26–27 верес. 2013 р.) / упоряд.: Келембет Л. І., Фляк О. О., Риндич О. М. – Ів.-Франківськ : Місто НВ, 2014. – С.63–71.
 45. Назаренко Г. А. Сайт “Вчимося демократії разом!” як віртуальний центр інформаційно-комунікаційного простору для виховання культури демократизму старшокласників // Матеріали V Міжнар. фестивалю педагогічних інновацій, (Черкаси, 18–19 верес. 2013 р.). Черкаси, 2013. – С. 66-69.
 46. Назаренко Г. А. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у вихованні культури демократизму старшокласників / Г. А. Назаренко // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. “Актуальні питання сучасної педагогіки”. – Острог, 2013. – С. 15–19.
 47. Назаренко Г. А. Воспитание демократической политической культуры старшеклассников на основе использования информационно-коммуникационных технологий: результаты эксперимента / Г. А. Назаренко // Материалы Междунар. науч.-практ. конф. “Педагогика и психология: тренды, проблемы, актуальные задачи”. – Краснодар, 2013. – С. 57–63.
 48. Назаренко Г. А. Електронна демократія як фактор виховання культури демократизму старшокласників / Г. А. Назаренко // Материалы Междунар. науч.-практ. конгресса педагогов и психологов “Science of future”, 8 мая 2014 г. – Прага (Республика Чехия), 2014. – С. 160–164.
 49. Назаренко Г. А. Особенности информационно-коммуникационного пространства для воспитания культуры демократизма учащихся старших классов / Г. А. Назаренко // Сб. ст. по материалам ХХХVІ Междунар. науч.-практ. конф. “Личность, семья и общество: вопросы педагогики и психологии”. – Новосибирск : СибАК, 2014. – № 1 (36). – С. 26–35.
 50. Назаренко Г. А. Потенційні можливості технології розвитку критичного мислення для виховання культури демократизму особистості / Г. А. Назаренко // Педагогічна майстерність: методологія, теорія, технології : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., (Черкаси, 22–23 трав. 2015 р.) / за заг. ред. проф. Біди О. А. – Черкаси : Вид. Чабаненко Ю. А., 2015. – С. 33–35.
 51. Назаренко Г. А. Філософія людиноцентризму як детермінанта становлення культури демократизму особистості / Г. А. Назаренко // Европейская наука ХХІ века – 2015 : матеріали ХІ Міжнар. наук.-практ. конф., (Польща, Пшемисль, 07–15 трав. 2015 р.). – Т. 9: Історія. Філософія. – Пшемисль: Sp. z o. o. “Nauka i studia”, 2015. – С. 69–72.
 52. Назаренко Г. А. Сутність партнерської взаємодії як фактора становлення громадянського суспільства та розвитку культури демократизму громадян / Г. А. Назаренко // Науковий прогрес на перетині тисячоліть – 2015 : матеріали ХІ Міжнар. наук.-практ. конф., (Чехія, Прага, 22–30 трав. 2015 р.). – Т. 15: Філософські науки. Політичні науки. – Прага: Publishing House “Education and Science” s.r.o., 2015. – C. 81–84.
 53. Назаренко Г. А. Психологічні засади суб’єктності особистості в умовах становлення демократії як народовладдя / Г. А. Назаренко // Тенденції сучасної науки – 2015 : матеріали ХІ Міжнар. наук.-практ. конф., (Англія, Шефелд, 30 трав. – 07 черв. 2015 р.). – Т. 17: Психологія і соціологія. – Sheffield : Science and education LTD., 2015 – C. 39–43.
 54. Назаренко Г. А. Сутність фасилітації процесу виховання у старшокласників культури демократизму / Г. А. Назаренко // Найновіші досягнення європейської науки – 2015 : матеріали ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Республіка Болгарія, Софія, 17–25 черв. 2015 р.). – Т. 7: Педагогічні науки. – Софія : Бял ГРАД-БГ. – С. 77–81.
 55. Назаренко Г. А. Виховання культури демократії старшокласників на основі інформаційно-комунікаційних технологій / Г. А. Назаренко // Педагогічний вісник. – 2011. – № 2. – С. 8–11.
 56. Назаренко Г. А. Підготовка педагогів до здійснення дослідно-експериментальної роботи / Г. А. Назаренко // Школа. – 2011. – № 12 (72).– С.12–17.
 57. Назаренко Г. А. Психолого-педагогические условия повышения эффективности воспитания у старшеклассников качеств субъекта гражданского общества / Г. А. Назаренко // The unity of science : international scientific professional journal. – Vienna, Austria, 2014. – C. 70–76.

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове