Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

Артеменко Тетяна Борисівна

Посада: 
Методист навчально-методичного центру психологічної служби
Робочий телефон: 
(0472)64 41 07
Email: 
psysluzhba@ukr.net
Освіта: 
Повна вища
Наукові інтереси: 
Інтервізійна та супервізійна підтримка діяльності практичного психолога
Публікації: 
 1. Артеменко Т.Б. До проблеми аутоагресії у підлітковому віці // Педагогічний вісник. – 2002. - №4. – С.31-33.
 2. Артеменко Т., Хоменко Л. Програма «Важковиховувані діти» // Психолог. – 2005. - № 4 (148). - С. 8 – 13.
 3. Артеменко Т. Деякі аспекти статі та суб’єктності в контексті життєвих самореалізацій особистості // Наукові записки Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. акад. С.Д. Максименка. – К.: Главник, 2005. – Вип.26, в 4-х томах, том 1. – С.53-58.
 4. Артеменко Т.Б. Роль методичного супроводу у забезпеченні професійного зростання спеціаліста психологічної служби // Актуальні проблеми діяльності психологічної служби системи освіти. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 11-12 квітня 2006 року. – Суми, 2006. – С.4-6.
 5. Чепурна Н.М., Артеменко Т.Б., Пахомова Т.Г. Міжнародний проект «Жодної дитини поза увагою» в інтернатних закладах Черкащини : хроніки, розвідки, факти. – Черкаси, 2008. – 100 с. – Іл.
 6. Артеменко Т.Б. Казка про винахідливого режисера // Позітум. - 2009. - №3. – С.140-144.
 7. Артеменко Т.Б. Авторська програма спецкурсу для викладання в системі неперервного підвищення кваліфікації педагогічних працівників (практичних психологів) «Психологічне здоров’я особистості» / Т.Б. Артеменко // Сучасний зміст варіативної складової підвищення професійної майстерності педагогічних працівників / авт. колектив за заг. ред. Н.М. Чепурної. – Черкаси: ЧОІПОПП, 2009. – 221 с. - С. 187 – 191.
 8. Артеменко Т.Б. Терапевтичне значення трансформаційного символізму води / Артеменко Т.Б. // Візуальність в умовах культурних трансформацій: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (Черкаси, 14 – 15 жовтня 2009 р.) – Черкаси.: Ю.А. Чабаненко, 2009. – 170 с. – С. 164 - 165.
 9. Артеменко Т.Б., Іваненко Н.А. Здоровому способу життя можна навчитися! З досвіду роботи психологічних служб Черкащини // Експериментальне дослідження позитивного ставлення учнів і студентів до здорового способу життя: метод.посіб. / за наук. ред. Городнової Н.М., Панка В.Г. – К.: Ніка-Центр, 2009. – 116 с. – С.79 – 87.
 10. Артеменко Т.Б. Методично-прикладна діяльність методиста-практичного психолога щодо розвитку адаптивної поведінки школяра: матеріали з досвіду роботи / Т.Б. Артеменко / за ред. Л.В. Жеребньової. – Черкаси: ЧОІПОПП, 2010. – 114 с. – Іл.
 11. Соціально-психологічний театр / авт.-упоряд.: Любов Жеребньова, Тетяна Артеменко. – К.: Шк.світ, 2011. – 120 ст. – (Бібліотека «Шкільного світу»).
 12. Навчальний план та освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації практичних психологів закладів освіти / укладачі Л. Жеребньова, Т. Артеменко. – Черкаси, ЧОІПОПП, 2011. – 211 с.
 13. Артеменко Т. До питання методичного супроводу післядипломної підготовки практичних психологів // Науково-методичний супровід розвитку професійної компетентності практичних психологів у системі післядипломної освіти: матеріали Всеукраїнського проблемного семінару, 17-18 листопада 2011 року / [ред.кол.: В.В. Пашков та ін.]. – Запоріжжя: КПУ, 2011. – 293 с. – С.214-217.
 14. Артеменко Т.Б. Професійне мислення практичного психолога: від вибору цінностей до вибору ролі / Т.Б. Артеменко // Психологічні перспективи. Спеціальний випуск: Актуальні проблеми психології малих, середніх та великих груп. – Т. 2. Проблема цілісності суспільства, групи та особистості. – 2012. – Жовтень. – С. 5–9.
 15. Артеменко Т.Б. Інтервізія як групова творчість // Актуальні проблеми прикладної психології: матеріали Всеукр. конф. (Київ, 2‐3 жовт. 2014 р.) / Укр. НМЦ практ. психології і соц. роботи; за наук. ред. А. І. Тінякової. – К.: Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2014 р. – 108 с. - С. 10-12
 16. Артеменко Т. Ідея позитум-балансу у розбудові привабливого освітнього простору // Матеріали Міжнародного проблемного семінару «Управлінське забезпечення конкурентоспроможності закладу освіти в нових соціокультурних умовах» (16-17 жовтня 2014 року). - Запоріжжя, ЗОІППО, 2014. - 17.10.14. - [Електронний ресурс].
 17. Артеменко Т.Б. До питання стандартів діяльності практичного психолога // Модернізація регіональної системи підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників як умова підвищення якості освіти : зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (Харків, 04.12.14). – КВНЗ «Харківська Академія неперервної освіти», 2014. - 213 с. - С.174-181.
 18. Артеменко Т.Б. Балінтовська група як супервізор // Актуальні проблеми університетської та професійної післядипломної освіти в кризових умовах : зб. матеріалів Всеукраїнської Інтернет-конференції (Київ, 27.02.2015, УМО НАПНУ). [Електронні дані].
 19. Артеменко Т.Б. Феноменологічно-екзистенційні засади розвитку професійної ідентичності психолога / Матеріали VІІ Міжнародного фестивалю педагогічних інновацій / [Упор. Назаренко Г.А.]. – У двох томах. Том І. – Черкаси: ЧОІПОПП, 2015. – 189 с. – С.91-95. [Електронний ресурс].
 20. Артеменко Т. Б. Професійні стандарти діяльності психолога [Методичні рекомендації] / Т.Б. Артеменко. – Черкаси: КНЗ ЧОІПОПП ЧОР, 2016. – 36 с.
 21. Артеменко Т. Резерви покращення функціонування вітчизняної психологічної служби / Артеменко Т. // Матеріали VІІІ Міжнародного Фестивалю педагогічних інновацій, м. Черкаси, КНЗ ЧОІПОПП ЧОР, 22-23.09.2016 [Електронний ресурс].
 22. Артеменко Т.Б. Можливості застосування методу супервізії у післядипломній підготовці практичних психологів / Артеменко Т.Б // Матеріали ІХ Міжнародного фестивалю педагогічних інновацій / [Упор.Назаренко Г.А.]. – Черкаси: КНЗ ЧОІПОПП ЧОР, 2017. – 265 с. – С.262-265.
 23. Артеменко Т.Б. Использование метода супервизии в последипломной подготовке практических психологов на современном этапе / Артеменко Т.Б. // Непрерывное дополнительное образование в государствах-участниках СНГ: опыт, приоритеты и перспективы развития: материалы ІІІ Международной научно-практической конференции (23-24 нояб. 2017 г., г. Могилев) / Институт повышения квалификации и переподготовки МГУ имени А.А. Кулешова. - [Могилев], 2017.
 24. Фахова підготовка практичного психолога системи освіти : Навч.-метод. комплекс до змістового модуля освітньо-професійної програми підвищення кваліфікації практичних психологів навчальних закладів / Т.Б. Артеменко. – Черкаси: КНЗ ЧОІПОПП ЧОР, 2017. – 264 с.
 25. Артеменко Т.Б. Супервізійна підтримка роботи з травмою у діяльності практичного психолога [Стаття] / Артеменко Т.Б. // Посттравматичний стресовий розлад: дорослі, діти та родини в ситуації війни – Міжнародне науково-практичне видання / заг. ред.: І. Манохи, Г. Собчук. – Том І. – Варшава – Київ: ПАН-Гнозис, 2017. – 526 с. – С. 327-336.
 26. Артеменко Т.Б. Кейс-менеджмент у закладі освіти : програма спецкурсу та навчально-методичні матеріали для системи післядипломної освіти педагогічних працівників / автор-укладач Артеменко Т.Б. – Черкаси: КНЗ ЧОІПОПП ЧОР, 2017. – 32 с. – 2018. – 10 с.
 27. Артеменко Т.Б. Освітні завдання, технології і процедури профілактики і подолання насильства на сучасному етапі // Педагогічний вісник. - Черкаси: КНЗ ЧОІПОПП ЧОР. – 2018. – №3. - С. 99-100.

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове