Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

Черкашина Тетяна Вікторівна

Посада: 
Професор кафедри
Робочий телефон: 
(0472) 64-95-22
Email: 
tcherkashina@ukr.net
Освіта: 
Київський політехнічний інститут.
Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Вчене звання, науковий ступінь: 
доктор педагогічних наук
Наукові інтереси: 
Самопізнання та особистісно-професійне самовдосконалення суб’єкта педагогічної діяльності
Публікації: 
 1. Черкашина Т. В. Теоретические и методические основы профессионального самосовершенствования преподавателя как субъекта самопознавательной деятельности : [монография] / под научной редакцией Н. Б. Евтуха. – Черкассы : Издатель Чабаненко Ю. А., 2014 . – 444 с.
 2. Евтух Н. Б. Культура взаимоотношений : учебник / Н. Б. Евтух, Т. В. Черкашина. – Черкассы : Издатель Чабаненко Ю. А., 2010. – 338 с.
 3. Євтух М. Б. Культура взаємин : підручник / М. Б. Євтух, Т. В. Черкашина. – 3-тє вид., переробл. і допов. – Черкаси : Видавець Чабаненко Ю. А., 2012. – 340 с.
 4. Черкашина Т. В. Профессиональная компетентность преподавателя как субъекта самопознавательной деятельности / Т. В. Черкашина // Вестник МГПУ. Серия «Педагогика и психология. – М., 2014. – № 1 (27). – С. 52–64
 5. Черкашина Т. В. Коммуникативная культура преподавателя как субъекта самопознавательной деятельности / Т. В. Черкашина // Духовність особистості: методологія, теорія і практика : збірник наукових праць / гол. редактор Г. П. Шевченко. – Вип. 3(60). / Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2014. – С. 238–250.
 6. Евтух Н. Б., Черкашина Т. В. Структурно-аналитический компонент системы самопознания и профессионально-личностного самосовершенствования субъекта педагогической деятельности / Н. Б. Евтух, Т. В. Черкашина // Теория и методика профессионального образования. Сборник материалов международного научного е-симпозиума ES-П- 2014-021. Россия, г. Москва, 28-30 мая 2014 г. (Электронный ресурс) / под. ред. проф. В. С. Шиловой. – Электрон. текст. дан. (1 файл 1,7 Мб). – Киров : МЦНИП, 2014. – С. 28-41. – ISBN978-5-000 90-012-3.
 7. Черкашина Т. В. Моральна складова комунікативної культури суб’єктів педагогічної співпраці / Т. В. Черкашина // Духовність особистості: методологія, теорія і практика: Збірник наукових праць / Гол. Редактор: Г. П. Шевченко. – Вип. 3(62) / Луганськ : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2014. – С. 171-182.
 8. Черкашина Т. В. Дослідження стану культурного фону суб’єктів педагогічної діяльності в контексті професійного самовдосконалення / Т. В. Черкашина //Педагогічний альманах: Збірник наукових праць / редкол. В.В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2014. – Випуск 22. – С.223-230.
 9. Черкашина Т. В. Формування внутрішньої культури суб’єкта педагогічної діяльності на засадах самопізнання та особистісно-професійного самовдосконалення / Т. В. Черкашина // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 12. Психологічні науки : Збірник наукових праць. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – № 45(69). – С. 155-161.
 10. Черкашина Т. В. Самодиагностические методики в современной педагогической практике / Т. В. Черкашина // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Матвієнко. – Випуск 49’2014. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2014. – С. 4–18.
 11. Черкашина Т. В. Типология самосознания субъекта самопознавательной деятельности в приложении к педагогической практике / Т. В. Черкашина // Наукова скарбниця освіти Донеччини: науково-методичний журнал / гол. ред. Д. В. Алфімов. – № 3 (20)’2014. – Донецьк. : вид. центр ДОІППО, 2014. – С. 84–90.
 12. Черкашина Т. В. Самопізнання та професійне самовдосконалення суб’єктів освітнього процесу // Самопізнання та особистісно-професійне самовдосконалення: збірник матеріалів науково-практичної конференції (м. Черкаси, Черкаський міський методичний кабінет установ освіти, ЧМГО «Ліга культури», 21 квітня 2014 р.). – Черкаси : Издатель Чабаненко Ю.А., 2014. – С. 9–12.
 13. Евтух Н. Б., Черкашина Т. В. Структурно-аналитический компонент системы самопознания и профессионально-личностного самосовершенствования субъекта педагогической деятельности / Н. Б. Евтух, Т. В. Черкашина // Теория и методика профессионального образования : сертификат об участии в роботе Междунарадного е-симпозиума ES-П- 2014-021. (Москва, 28-30 мая 2014 г.).
 14. Черкашина Т. В. Культура взаємин в сучасній педагогічній практиці / Т. В. Черкашина // Особистість в єдиному освітньому просторі : сертифікат про участь у роботі V Міжнародного освітнього форуму (м. Запоріжжя, Запорізький обласний інститут післядипломної освіти, 7-18 квітня 2014 р.).
 15. Черкашина Т. В. Круглий стіл як форма педагогічної співпраці в умовах сучасного освітнього середовища : методичний посібник для педагогічних працівників / Т. В. Черкашина. – Черкаси : Видавець Чабаненко Ю. А., 2014. – 64 с.
 16. Черкашина Т. В. Самодиагностика профессионально-личностных качеств субъекта педагогической деятельности. Сборник материалов международной научно-практической конференции «Образ педагога XXI века: аттестация как ресурс профессионального развития, саморазвития и самосовершенствования». Академический вестник академии социального управления. Издательство:Академия социального управления (Москва) Номер: 2 (16). – 2015. –с 23-26.
 17. Євтух М. Б., Черкашина Т. В. Дослідження стану культурного фону суб’єктів педагогічної діяльності в умовах сучасного освітнього середовища : науково-методичний посібник : для педагогічних працівників / М. Б. Євтух, Т. В. Черкашина. – Черкаси : ЧОІПОПП ЧОР, 2015. – 122 с.
 18. Евтух Н. Б., Пиньковская Э. А., Черкашина Т. В. Методики личностно-профессионального самосовершенствования субъекта педагогической деятельности на основе самопознания : учебно-методическое пособие : для педагогических работников / Н.Б.Евтух, Э.А. Пиньковская, Т. В. Черкашина. – Черкаси : Издатель Чабаненко Ю. А., 2016. – 404 с.
 19. Черкашина Т. В. Практичний аспект педагогічної системи самопізнання та особистісно-професійного самовдосконалення Духовність особистості: методологія, теорія і практика: збірник наукових праць / Гол. Редактор Г. П. Шевченко. – Вип. 2 (71) . – Северодонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля. –2016. – 240с.
 20. Евтух Н. Б., Черкашина Т. В. Педагогическая система самопознания и личностно-профессионального самосовершенствования :учебник : для педагогических работников /Н. Б. Евтух, Т. В. Черкашина. – Черкассы:Издатель Чабаненко Ю. А., 2017. – 348 с.
 21. Самодиагностика. Сборник тестов : учебное пособие / под общей редакцией Н. Б. Евтуха, Т. В. Черкашиной. – Черкассы : Издатель Чабаненко Ю. А., 2010. – 240 с.
 22. Черкашина Т. В. Культура взаємин: методичний посібник для студентів денної та заочної форми навчання за всіма напрямками підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» / Т. В. Черкашина. – Черкаси : Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, 2011. – 24 с.
 23. Черкашина Т. В. Методика викладання у вищій школі : методичний посібник для студентів денної та заочної форми навчання спеціальностей 8.050201 «Менеджмент організацій», 8.050402 «Готельне господарство» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» / Т. В. Черкашина. – Черкаси : Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, 2010. – 22 с.
 24. Черкашина Т. В. Психологія управління : методичний посібник для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 8.050201 «Менеджмент організацій», освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» / Т. В. Черкашина, І. Б. Чудаєва. – Черкаси : Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, 2010. – 36 с.
 25. Черкашина Т. В. Вища освіта України і Болонський процес : методичний посібник для студентів денної та заочної форми навчання усіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» / Т. В. Черкашина. – Черкаси : Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, 2010. – 20 с.
 26. Черкашина Т. В. Основи педагогіки : методичний посібник для студентів денної та заочної форми навчання усіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» / Т. В. Черкашина. – Черкаси : Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, 2011. – 32 с.
 27. Черкашина Т. В. Психологія : методичний посібник для студентів денної та заочної форми навчання усіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» / Т. В. Черкашина. – Черкаси : Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, 2011. – 24 с.
 28. Черкашина Т. В. Культура взаємин. Самоаналіз : навчальна програма / Т. В. Черкашина. – Черкаси : Видавничий відділ ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2009. – 20 с.
 29. Черкашина Т. В. Культура взаємин. Самокорекція : навчальна програма / Т. В. Черкашина. – Черкаси : Видавничий відділ ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2009. – 20 с.
 30. Євтух М. Б. Культура взаємин. : програма навчальної дисципліни / М. Б. Євтух, Т. В. Черкашина. – Черкаси : Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, 2011. – 28 с.
 31. Черкашина Т. В. Психолого-педагогічний аспект діяльності викладача в умовах університетської освіти : навчальна прграма / Т. В. Черкашина. – Черкаси : Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, 2010. – 12 с.
 32. Черкашина Т. В. Профессиональное самосовершенствование преподавателя высшей школы как субъекта самопознавательной деятельности / Т. В. Черкашина // Ученые записки Забайкальского Государственного Университета. Серия: Профессиональное образование, теория и методика обучения. – 2013. – № 6 (53). – С. 154–161.
 33. Евтух Н. Б. Реализация системы самопознания в профессиональной деятельности преподавателя высшей школы / Н. Б. Евтух, Т. В. Черкашина // Известия Южного федерального университета. Серия «Педагогические науки». – 2013. – № 6. – С. 22–31.
 34. Черкашина Т. В. Застосування системи самопізнання та самовдосконалення особистості в сучасній педагогічній практиці / Т. В. Черкашина // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наукових праць : В 2-х кн. – Кіровоград : Імекс-Лтд, 2013. – Вип. 17. – Кн. 2. – С. 420–430.
 35. Черкашина Т. В. Культура взаимоотношений в профессиональной деятельности преподавателя высшей школы / Т. В. Черкашина // Теоретичний та науково-методичний часопис «Вища освіта України». Тематичний випуск «Європейська інтеграція вищої освіти України у контексті Болонського процесу». – 2012. – № 2 (додаток 2). – Т. 2 . – С. 84–87.
 36. Черкашина Т. В. Проблемы формализованных подходов в учебно-воспитательном процессе высшей школы / Т. В. Черкашина // Проблеми сучасної педагогічної науки. Сер.: Психологія і педагогіка. – Ялта : РВВ КГУ. – 2011. – Вип. 32. – Ч. 2. – С. 174–181.
 37. Черкашина Т. В. Управление временным ресурсом в деятельности преподавателя высшей школы / Т. В. Черкашина // Духовність особистості: методологія, теорія і практика : зб. наук. праць / гол. ред. Г. П. Шевченко. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2010. – Вип. 4 (39). – С. 199–208.
 38. Черкашина Т. В. Самовдосконалення викладача вищої школи на засадах самопізнання / Т. В. Черкашина // Теоретичний та науково-методичний часопис «Вища освіта України». Тематичний випуск «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології». – 2012. – № 3 (46). – Т. 1. – С. 547–554.
 39. Черкашина Т. В. Самопізнання як фактор професійного зростання викладача вищої школи / Т. В. Черкашина // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / за заг. ред. І. Ф. Прокопенка, В. І. Лозової. – Х. : Вид-во Віронець А. П. «Апостроф», 2012. – Вип. 41. – С. 85–93.
 40. Черкашина Т. В. Самопознание как способ предупреждения развития коррупции в университетской среде / Т. В. Черкашина // Теоретичні питання освіти і виховання : збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Матвієнко. – Випуск 44’2011. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2011. – С. 9–12.
 41. Черкашина Т. В. Самодиагностика как проявление культуры преподавателя в современных условиях высшей школы / Т. В. Черкашина // Проблеми сучасної педагогічної науки. Сер.: Психологія і педагогіка. – Ялта : РВВ КГУ, 2009. – Вип. 22. – Ч. 2. – С. 184–190.
 42. Черкашина Т. В. Самопознание как феномен роста индивидуализированного сознания / Т. В. Черкашина // Духовність особистості: методологія, теорія і практика : збірник наукових праць / гол. редактор Г. П. Шевченко. – Вип. 3 (44). / Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2011. – С. 166–174.
 43. Черкашина Т. В. Некоторые аспекты самопознания: самоконтроль в процессе педагогической деятельности / Т. В. Черкашина // Духовність особистості: методологія, теорія і практика: збірник наукових праць / гол. редактор Г. П. Шевченко. – Вип. 1 (36). – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2010. – С. 184–193.
 44. Черкашина Т. В. Благодарность как нравственная категория в условиях современной образовательной среды / Т. В. Черкашина // Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки». – 2009. – Випуск 165. – С. 87–90.
 45. Черкашина Т. В. Наука виховання як відображення самосвідомості суб’єктів освітнього середовища / Т. В. Черкашина // Нові технології навчання : науково-методичний збірник / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – К., 2009. – Вип. 57. – С. 86–90.
 46. Черкашина Т. В. Культуротворчість як феномен самопізнання в умовах сучасного освітнього середовища / Т. В. Черкашина // Проблеми освіти : наук. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – К., 2010. – Вип. 62. – С. 8–11.
 47. Черкашина Т. В. Реалізація принципів загальнолюдської моралі в умовах сучасного освітнього середовища / Т. В. Черкашина // Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки». – Черкаси, 2010. – Вип. 186. – С. 167–170.
 48. Черкашина Т.В., Северинчук Л.А. Діяльність навчально-практичного центру самопізнання та особистісно-професійного самовдосконалення педагогічних працівників у контексті реалізації ідей Концепції Нової української школи // Нова педагогічна думка: науково-методичний журнал. – Вип. №1 (93) . – Рівне : вид-во Рівенський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. –2018. – С. 27 – 30.

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове