Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

ЗАПРОШУЄМО ДО УЧАСТІ В ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ «ІНДИВІДУАЛЬНА ТРАЄКТОРІЯ ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОГО САМОРОЗВИТКУ ПЕДАГОГА ЗАСОБАМИ САМОПІЗНАННЯ»

Шановні колеги!

 

Запрошуємо заступників директорів з НВР (учасників семінару «Методичні засади педагогічної системи самопізнання і особистісно-професійного самовдосконалення: практичний аспект»), для участі у Інтернет-конференції «Індивідуальна траєкторія особистісно-професійного саморозвитку педагога засобами самопізнання».

Інтернет-конференцію проводить Т.В. Черкашина, професор кафедри педагогіки і освітнього менеджменту КНЗ «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради», доктор педагогічних наук.

Учасники повинні надіслати тези конференції з вказаної теми до 25 березня 2020 року на адресу: tcherkashina [at] ukr.net

.

 

Напрями роботи конференції такі:

  1. Сучасні підходи до розвитку професійної компетентності педагога.
  2. Професійний саморозвиток педагога засобами самопізнання.
  3.  Аксіологічний та акмеологічний аспекти особистісно-професійного самовдосконалення педагога.
  4. Ефективність діяльності педагогічних працівників закладу освіти.
  5. Комунікативна культура педагога засобами самопізнання

Матеріали Інтернет-конференції будуть розміщені 29 квітня 2020 року на сайті КНЗ «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради» http://oipopp.ed-sp.net/taxonomy/term/3086 (у розділі «Конференції, семінари», підрозділі «Інформація про проведення Інтернет-заходів»).

 

Вимоги до оформлення тез:

-       шрифт Times New Roman,

-       кегль 14,

-       міжрядковий інтервал 1,5,

-       всі поля – 2 см,

-       редактор Word.

На першому рядку у правому куті – ініціали та прізвище автора, посада та назва навчального закладу (напівжирними літерами). На наступному рядку через один інтервал друкується назва тез (відцентрована, великими напівжирними літерами). Через один інтервал після назви – основний текст доповіді. Після тексту матеріалів обов’язково подається список використаної літератури. Посилання на джерела – у квадратних дужках за таким зразком [5, с. 175] – перша цифра – порядок джерела в списку літератури, а друга – номер сторінки.

Загальний обсяг тез 3–4 сторінки. Матеріали тез повинні містити основні практичні напрацювання з обраного напряму конференції.

Напрям конференціїне може бути назвою статті!

Автори тез несуть відповідальність за зміст і достовірність поданих матеріалів. Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти матеріали, які не відповідають зазначеним вимогам.

 

 

Приклади оформлення списку літератури згідно ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» з урахуванням правок

(код УКНД 01.140.40)

 

Характеристика джерела

 

Приклад оформлення

Один автор

Скидан О. В. Аграрна політика в період ринкової трансформації : монографія. Житомир : ЖНАЕУ, 2008. 375 с.

Два автори

Крушельницька О. В., Мельничук Д. П. Управління персоналом : навч. Посіб. Вид. 2-ге, переробл. І допов. Київ, 2005. 308 с.

За редакцією

Доклінічні дослідження ветеринарних лікарських засобів / за ед.. І. Я. Коцюмбаса. Львів : Тріада плюс, 2006. 360 с.

Статті з періодичних видань

Масловська Л. Ц., Савчук В. А. Оцінка результативності і ефективності виробництва органічної агропродовольчої продукції. Агросвіт. 2016. № 6. С. 23–28.

Електронні ресурси

Ілляшенко С. М., Шипуліна Ю. С. Товарна інноваційна політика : підручник. Суми : Університетська книга, 2007. 281 с. URL: ftp://lib.sumdu.edu.ua/Books/1539.pdf (дата звернення: 10.11. 2017).

Сторінки з веб-сайтів

Що таке органічні продукти і чим вони кращі за звичайні? Екологія життя : веб-сайт. URL: http://www.eco-live.com.ua (дата звернення: 12.10.2017).

 

УВАГА! Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти статті, які не відповідають зазначеним вимогам. Якщо стаття не розміщена на сайті, то вона відхилена, оскільки не відповідає вимогам.

 

 

 

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове