Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

Інтернет-конференція «Психолого-педагогічний супровід дитини з особливими освітніми потребами в умовах Нової української школи»

Повідомляємо, що відповідно до плану роботи інституту 30 жовтня 2020 року на Черкаському освітянському порталі (сайті КНЗ «Черкаський ОІПОПП ЧОР») буде проводитися науково-практична Інтернет-конференція «Психолого-педагогічний супровід дитини з особливими освітніми потребами в умовах Нової української школи».

До участі в Інтернет-конференції запрошуються науковці та педагогічні працівники, які дотичні до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

Учасники повинні обов’язково зареєструватися за посиланням https://forms.gle/7jrkW1MbHUGNfYt87 не пізніше 29 жовтня 2020 року .

         Для розгляду пропонуються такі питання:

  1. Напрямки та стратегії психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами в умовах адаптивного карантину, змішаного і дистанційного навчання.
  2. Безпека учня з особливими освітніми потребами в медійно-інформаційному освітньому просторі.
  3. Особливості педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами.
  4. Корекційно-розвиткові послуги як умова інтеграції дитини в соціальне средовище.
  5. Командна співпраця учасників освітнього процесу щодо успішної адаптації та соціалізації дитини.

 

Матеріали для участі в Інтернет-конференції просимо надсилати не пізніше 29 жовтня 2020 року на адресу: cherkasyrcpio@gmail.com з позначкою «Конференція».

Матеріали Інтернет-конференції, які пройшли рецензування, будуть розміщені на сайті КНЗ «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради» http://oipopp.ed-sp.net/taxonomy/term/3086 (у розділі «Науково-методичні заходи», підрозділі «Про результати проведення Інтернет-заходів»).

Вимоги до оформлення статті: шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5, всі поля – 2 см, редактор Word.

Стаття оформлюється з дотриманням зазначених вимог та послідовності розташування записів.

1. Ініціали та прізвище (у називному відмінку, праворуч, виділити напівжирним шрифтом).

2. Посада, повна назва навчального закладу, назва міської або районної ради (у називному відмінку, праворуч, виділити напівжирним шрифтом).

3. Назва статті (по центру, великими літерами, виділити напівжирним шрифтом).

До уваги авторів! Назва статті не повинна дублювати назву та питання Інтернет – конференції.

4. Зміст наукової статті (оформлення здійснити з дотриманням таких пунктів): постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями (у тексті статті запис: «Постановка проблеми»);

- аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми, на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття (у тексті статті запис: «Аналіз останніх досліджень і публікацій»);

- формулювання мети статті (у тексті статті запис: «Мета статті»);

- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів (у тексті статті запис: «Виклад основного матеріалу»);

- висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі (у тексті статті запис: «Висновки»).

Після тексту статті обов’язково подається «Список літератури».

Посилання на літературу – у квадратних дужках за таким зразком [5, 175] – перша цифра – порядок джерела в списку літератури, а друга – номер сторінки. Список літератури має складати не менше 5 джерел. Загальний обсяг статті 6–10 сторінок. Автори статей несуть відповідальність за зміст і достовірність поданих матеріалів.

Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти статті, які не відповідають зазначеним вимогам.

 

 

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове