Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНЦІЇ ЯК ПРЕДМЕТ РОБОТИ ТВОРЧОЇ ГРУПИ ПРАЦІВНИКІВ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ

Нещодавно завершила роботу творча група працівників психологічної служби. Робота тривала  упродовж року та охоплювала тему “Роль психологічної служби у розвитку ключових компетентностей здобувачів освіти”.

Зміст роботи групи включив методико-прикладні здобутки психологічної служби та найближчі завдання у діяльності освітян у розрізі підготовки до упровадження концепції Нової української школи на всіх рівнях шкільної і дошкільної освіти.

Концептуально ідея роботи групи полягала у вичлененні базових, наскрізних змістових ліній, які б об'єднали ключові і предметні компетентності. Такі змістові лінії мають інтегрувати предметні області, сферу загальних навичок та здатності, що описують соціально-особистісну сферу здобувачів освіти, через конкретні методи, засоби, прийоми та підходи.

Якщо проаналізувати Європейську довідкову рамку ключових компетентностей для навчання впро­довж життя 2018 року перегляду, то можна відзначити, що «особистісна, соціальна компетентність та вміння вчитися» виділені в окремий розділ та тлумачаться як здатність розмірковувати, ефективно управляти часом та інформацією, працювати з іншими у конструктивній формі, мати власну позицію та керувати власним навчанням і кар’єрою.

Поряд з цим такі навички, як критичне мислення, аналітичне мислення, вирішення проблем, творчість, робота в команді, вміння спілкуватися та проводити переговори, прийняття рішень, саморегуляція, стійкість, емпатія, участь, повага до різноманітності враховуються у всіх ключових компетентностях.

Саме на ці феномени й була звернена увага творчої групи. Враховуючи те, що основною одиницею виміру діяльності практичних психологів і соціальних педагогів є психолого-педагогічний супровід учасників освітнього процесу, можна окреслити відповідні завдання, які постають перед психологічною службою у здійсненні такого супроводу в рамках компетентнісного підходу. Такими завданнями є організація соціально-психологічних умов для психологічного розвитку дитини; спостереження за рівнем розвитку компетентностей; діагностика розвитку компетентностей; дослідження пізнавальної сфери  дитини; моніторинг розвитку емоційно-вольової сфери здобувачів освіти – соціальної, рефлексивної та комунікативної компетентності; розвиток та корекція особистісних, соціальних та предметних здатностей. Основними об’єктами професійного впливу працівників психологічної служби були і залишаються психологічне і соціальне здоров'я усіх учасників освітнього процесу.

Розглянемо, як «працюють» ключові компетентності на прикладі тієї ж екологічної чи громадянської предметної компетентності. Практичний психолог чи соціальний педагог не обслуговують формування вказаної предметної компетентності безпосереднім чином, у процесі викладання дисципліни, а лише через наскрізні уміння, навички, настанови та поведінкові вибори здобувачів освіти у названій царині. Так, до прикладу, працюючи з такими феноменами мотиваційно-потребової сфери дитини, як безпека, приналежність, самоактуалізуюча активність, спеціаліст розглядає їх як основу, «грунт», на який вже «лягають» відповідні сфери людської активності у сфері екології чи громадянськості. В нашому випадку це буде ставлення до навколишнього середовища, позиціонування себе щодо вибору способу життя, здатність до толерування проявів «несхожості» інших, рівень самосвідомості та відповідальності, тощо. Таким чином, розвиваючи і фасилітуючи емоційно-поведінкові феномени, фахівець забезпечує свій внесок у формування предметних та загалом наскрізних освітніх компентностей, перелічених у засадничих документах про освіту.

Керуючись нормативно-правовою базою діяльності психологічної служби, опираючись на світові та вітчизняні стандарти в освіті, досягнення психології та соціальної педагогіки, а також на прикладний досвід, група вибудували робочий алгоритм фахового супроводу розвитку ключових компетентностей здобувачів освіти. Алгоритм знайшов втілення у робочих таблицях, що описують такий супровід у дошкіллі, у початковій, базовій та профільній середній школі, а також у добірці навчально-інформаційних матеріалів по темі, серед яких – рекомендовані посібники, статті, конспекти тренінгів, презентації.

Так, Юлія Костюк, практичний психолог Маньківського дошкільного навчального закладу "Росинка" Маньківської селищної ради, зробила узагальнення професійних програм, що забезпечують психолого-педагогічний супровід розвитку дітей дошкільного віку.

Своє бачення застосування професійного інструментарію до формування предметних та наскрізних компетентностей здобувачів базової та профільної середньої освіти у робочих таблицях представили  Оксана Урожай, практичний психолог Ярошівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Мокрокалигірської сільської ради Катеринопільського району, Валентина Кот, практичний психолог Хутірського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Червонослобідської сільської ради, та Леся Константинова, соціальний педагог Мошнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Черкаської районної ради.

Координували роботу творчої групи працівники навчально-методичного центру психологічної служби – завідувач Наталія Дудіна та методисти Тетяна Артеменко та Тетяна Брайченко.

Завершенням роботи творчої групи стала методична студія «Форми і методи роботи працівників психологічної служби з розвитку ключових компетенцій у здобувачів освіти», робота якої тривала 27 жовтня ц.р. та об'єднала на своїй платформі 48 осіб учасників. Педагогічні працівники мали змогу рефлексувати власне ставлення до проблеми розвитку компетенцій в освіті, вправлялися у визначенні особистого позиціонування щодо стилів та методів освітньої взаємодії, вивчали кейси, напрацьовані членами творчої групи.

Усі учасники студії отримали підготовлені творчим колективом матеріали, доступ до яких зберігається на електронних ресурсах. Працівники навчально-методичного центру психологічної служби готові до співпраці з усіма зацікавленими особами та колективами в рамках зазначеної теми. Адреса для контактів nmcps_cherkasy [at] ukr.net

.

Н.Дудіна, Т.Артеменко, Т.Брайченко

 

 

 

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове