Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

Правила прийому та організація навчального процесу на базі КНЗ «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради»

Організація навчального процесу керівних та педагогічних кадрів закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та спеціальної освіти Черкаської області на базі комунального навчального закладу «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради» (далі – інститут) проводиться відповідно до основних положень Конституції України, Законів України «Про освіту»,  «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про інноваційну діяльність», Концепції розвитку післядипломної освіти в Україні, Концепції Нової української школи, Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 800 зі змінами, інших актів чинного законодавства з питань освіти, що регламентують питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, актуалізують проблему освіти дорослих та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, які мають носити неперервний характер і здійснюватись упродовж усієї трудової діяльності.

 

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників області проводиться інститутом на підставі щорічних замовлень закладів освіти в межах ліцензійного обсягу.

Замовлення формується в межах ліцензійних вимог та з урахуванням змін і потреб часу, передбачених відповідними розпорядчими документами Міністерства освіти і науки України та його структурних підрозділів в рамках чинного законодавства.

Замовлення закладів освіти акумулюються органами управління освітою органів місцевого самоврядування та подаються до інституту в письмовому та електронному вигляді не пізніше 25 жовтня календарного року. Заклади обласного підпорядкування формують і подають замовлення на підвищення кваліфікації до інституту самостійно.

Замовлення включає в себе списки педагогічних працівників, які потребують підвищення кваліфікації у найближчі 1-2 роки чи набуття або розширення знань в окремій освітній галузі відповідно до потреб часу. Сформоване замовлення супроводжується офіційним листом-клопотанням відповідного органу управління освітою чи адміністрації закладу освіти.

Відповідно до чинного законодавства, підвищення кваліфікації працівників закладів освіти комунальної та державної форм власності, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, здійснюється інститутом за кошти обласного бюджету відповідно до регіональних замовлень.

Для закладів освіти, які підпорядковані іншим центральним органам виконавчої влади, та недержавної форми власності підвищення кваліфікації здійснюється за кошти юридичних і фізичних осіб на договірних засадах.

 

Згідно поданих замовлень визначається кількість навчальних груп, які формуються за формою навчання, фахом, атестаційною кваліфікаційною категорією чи спеціалізованим освітньо-професійним напрямком підготовки, що надає можливість диференційованого підходу до організації освітнього процесу в системі навчання дорослих.

Відповідно до поданого замовлення складаються річний «Графік курсів підвищення кваліфікації керівних та педагогічних працівників на базі КНЗ «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради» та «План-графік підвищення кваліфікації керівних та педагогічних працівників на базі КНЗ «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради».

Враховуючи потреби часу та виробничу необхідність, до графіків можуть вноситися зміни та корективи. Про них повідомляється через щомісячні організаційні листи, які направляються на електронні адреси усіх органів управління освітою та адміністрацій закладів освіти обласного підпорядкування і висвітлюються у відповідних розділах «Черкаського освітянського порталу»  сайту інституту.

За умови організації очного навчання (з відривом від виробництва), слухачів направляють до інституту органи управління освітою чи адміністрації закладів освіти відповідно до річного «Плану-графіка підвищення кваліфікації …», керуючись постановою Кабінету Міністрів України № 695 від 28 червня 1997 року «Про гарантії і компенсації для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, навчання інших професій з відривом від виробництва». 

 

Прибувши до інституту напередодні або у перший день початку курсів підвищення кваліфікації, слухачі проходять реєстрацію в методиста/науковця, куратора навчальної групи, та обов’язкове вхідне діагностування, що дозволяє якісніше використовувати варіативність навчальних планів для задоволення навчальних потреб даної категорії слухачів. За результатами реєстрації складається наказ по інституту про зарахування на курси підвищення кваліфікації.

 

За умови організації навчання у синхронному режимі із використанням засобів дистанційного навчання (змішане навчання), органам управління освітою чи адміністраціям закладів освіти пропонується електронна реєстрація на навчання за відповідними напрямками, до якої вони залучають педагогів, керуючись річним «Планом-графіком підвищення кваліфікації …».

Реєстрація на таке навчання розпочинається за 2-3 тижні до початку курсів підвищення кваліфікації і може бути припинена по мірі наповнення групи, але не пізніше ніж за три дні до початку навчання. Слухачі, які пройшли відповідну електронну реєстрацію, отримують на свої електронні скриньки інструктивні листи від свого методиста/науковця, куратора навчальної групи, з рекомендаціями щодо організації подальшого навчання, розкладами занять та анкетою обов’язкового вхідного діагностування. За результатами реєстрації складається наказ по інституту про зарахування на курси підвищення кваліфікації.

 

Подальше навчання здійснюється відповідно до розкладів в межах навчально-тематичних планів, погоджених проректорами з навчально-методичної та науково-методичної роботи і затверджених ректором інституту. Навчально-тематичні плани складаються на основі освітніх програм, затверджених у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

 

Термін навчання за освітньою програмою підвищення кваліфікації керівників закладів загальної середньої освіти і педагогічних працівників становить  90 год.

Академічне заняття триває 80 хвилин без перерви.

 

Навчальний процес реалізується через проведення інтегрованих проблемних лекцій з використанням мультимедійних та STEM технологій, а також практичних, семінарських занять у формі ділових ігор, круглих столів, майстер-класів, конференцій, тренінгів тощо. Активно ведеться пошук нових технологій навчання дорослих, що існують поряд з традиційними і доповнюють їх на інноваційній основі. Навчальний процес переорієнтовано на використання активних форм та нових педагогічних технологій, які сприяють розвиткові рефлексії та креативності педагогічних працівників залученню їх до самостійних наукових досліджень, практичній допомозі у розробці творчих проектів та їхній реалізації.

 

З метою визначення рівня професійної компетентності слухачів проводиться вихідне (підсумкове) діагностування, яке дозволяє з'ясувати рівень набутих знань педагогічних працівників відповідно до їхніх рівнів професійної підготовки.

 

По завершенню навчання слухачам видається свідоцтво про підвищення кваліфікації встановленого зразка, яке не потребує додаткового визнання чи підтвердження.

Усі видані свідоцтва реєструються в «Книзі видачі свідоцтв» і оприлюднюються у розділі «Реєстр виданих документів про підвищення кваліфікації» на Черкаському освітянському порталі.

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове