Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

Е-бібліотека для сучасних педагогів

Е-бібліотека для сучасних педагогів

Розвиток критичного мислення у дітей старшого дошкільного віку як базової навички людини ХХІ століття

Стаття "Розвиток критичного мислення у дітей старшого дошкільного віку як базової навички людини ХХІ століття" (автор Н.М. Степанова) вміщена в україно-польському науковому виданні "МІЖНАРОДНА СПІЛЬНОТА В УМОВАХ ЗМІН: БАГАТОВИМІРНИЙ ПІДХІД. ТОМ 1", ІSBN 978-617-7835-13-3
Тип ресурсу: 
наукова стаття
Рік видання: 
2019

Моделювання освітнього середовища закладу дошкільної освіти для реалізації інклюзивного навчання

Важливим завданням освітньої політики держави є формування якісно нової системи освіти. Одним з основних пріоритетів розвитку сучасної освіти є забезпечення рівних прав на освіту для всіх дітей, у тому числі для дітей з особливими освітніми потребами, дітей з інвалідністю, дітей з інших соціально вразливих груп.
Тип ресурсу: 
наукова стаття
Рік видання: 
2019

Підвищення рівня розвитку дослідницької компетентності педагогів засобами інформальної освіти

Автор статті визначає дослідницьку компетентність педагогів як як інтегративну якість, яка характеризується вмотивованістю та ціннісним ставленням самих учителів до дослідницької діяльності, цілісною системою знань, умінь, навичок, особистісних якостей, що відображається у готовності та здатності здійснювати власну дослідницьку діяльність задля підвищення якості освіти учнів. У статті виокремлено інформальну освіту, засобами якої можна розвивати дослідницьку компетентність.
Тип ресурсу: 
Науково-методична стаття
Рік видання: 
2019

Формування комунікативної компетентності учнів в умовах нових освітніх реалій

Автор статті означає комунікативну грамотність як соціально значущу компетентність сучасної людини. У статті підкреслено, що від уміння спілкуватися залежить не тільки життєвий успіх окремої людини, а й ефективність діяльності колективу й навіть добробут країни.
Тип ресурсу: 
Науково-методична стаття
Рік видання: 
2019

Вплив інноваційних моделей управління на гармонізацію освітнього простору

У статті автор описує важливість спільних дій між адміністрацією освітнього закладу, педагогічним колективом, батьківською громадою, іншими соціальними інституціями за для досягнення освітньої мети - навчання й виховання молоді на кращих зразках демократичних цінностей.
Тип ресурсу: 
Науково-методична стаття
Рік видання: 
2019

Особистісні аспекти інноваційної культури педагога

У статті акцентовано на вимогах сучасності щодо зміни ролі педагога. Зазначено, що наразі він сприймається не як єдиний наставник та джерело знань, а як коуч, фасилітатор, тьютор, модератор в індивідуальній освітній траєкторії дитини. Зауважено на необхідності активізації інноваційного потенціалу суб’єктів освітнього процесу через формування і розвиток інноваційної культури педагогів. Проведено аналіз сучасного наукового сприйняття феномену «інноваційна культура педагога» через різні аспекти інноваційної культури.
Тип ресурсу: 
наукова стаття
Рік видання: 
2018

Особливості професійно-педагогічної самореалізації викладачів засобами ІКТ у міжкурсовий період

У статті розглянуто проблему професійно-педагогічної самореалізації викладачів у закладах післядипломної педагогічної освіти засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Обґрунтовано актуальність створення й упровадження в освітній процес закладів післядипломної педагогічної освіти дистанційного спецкурсу «Особливості професійно-педагогічної самореалізації викладача засобами ІКТ у міжкурсовий період». На основі аналізу наукових праць, синтезу навчально-методичних ідей, узагальнення власного досвіду педагогічної роботи представлено орієнтовний тематичний план спецкурсу. Описано змістове наповнення змістових модулів дистанційного спецкурсу. Наголошено, що ефективність упровадження й використання в освітній практиці закладів післядипломної педагогічної освіти дистанційного спецкурсу залежить від рівня фахової освіти та ІК-компетентності викладачів. Акцентовано увагу на поєднанні теоретичних, практико спрямованих завдань, а також завдань, які мають творчо-креативний характер. Зазначено, що дистанційний спецкурс містить не лише теоретико-практичний зміст, але питання для самостійного вивчення та осмислення. Значну увагу під час опанування дистанційного спецкурсу приділено індивідуальній самостійній роботі викладачів. Обґрунтовано ідею про те, що ефективність упровадження дистанційного спецкурсу буде залежати від рівня початкових знань, який передбачає володіння викладачами базовими знаннями з основ комп’ютерної грамотності, наявність доступу до мережі Інтернет і необхідного технічного забезпечення. Робота має міждисциплінарний характер, тому написана на перетині проблемних сфер педагогіки, психології, філософії, інформатики. Такий досвід буде цікавим для фахівців у галузі професійної освіти та інформатизації.
Тип ресурсу: 
наукова стаття
Рік видання: 
2018

Можливості інформаційно-комунікаційних технологій для розвитку дослідницької компетентності педагогів

Автор статті пропонує розширений спектр методик ІКТ-технологій для розвитку дослідницької коптетентності педагогів.
Тип ресурсу: 
Науково-методична стаття
Рік видання: 
2019

Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського у практичній діяльності керівника закладу освіти

У статті автор описує педагогічні ідеї народного вчителя В.О. Сухомлинського та їх актуальність у сучасному освітньому процесі.
Тип ресурсу: 
Науково-методична стаття
Рік видання: 
2018

Самоосвіта учителя у призмі викликів сучасності

Стаття присвячена пошуку нових форм роботи у самоосвіті вчителя. Увага акцентується на розвитку ІКТ-компетенцій учителів, а саме створенні і наповненні Web-сторінок, як однієї із форм презентації та популяризації учительських напрацювань із різних тем
Тип ресурсу: 
стаття
Рік видання: 
2015

Сторінки

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове