Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

Видавнича робота

Видавнича робота

Самоосвіта учителя у призмі викликів сучасності

Стаття присвячена пошуку нових форм роботи у самоосвіті вчителя. Увага акцентується на розвитку ІКТ-компетенцій учителів, а саме створенні і наповненні Web-сторінок, як однієї із форм презентації та популяризації учительських напрацювань із різних тем
Тип ресурсу: 
стаття
Рік видання: 
2015

Патріотизм і патріотичне виховання: погляд на проблему

У статті розглядаються питання патріотизму і патріотичного виховання як фундаменту, який сприяє розвитку суспільства на засадах гуманізму, свободи і братерства, соціальної справедливості та високої культури, гарантує умови для зростання добробуту народу
Тип ресурсу: 
стаття
Рік видання: 
2015

Сообщество как источник доверия

Стаття присвячена аналізу філософських витоків концепцій суспільства як джерела довіри. Проаналізований зв'язок понять «довіра» із такими поняттями як «природа суспільства» та «цінності»
Тип ресурсу: 
стаття
Рік видання: 
2015

Використання освітніх інтернет-ресурсів у професійній діяльності сучасного викладача

У статті проаналізовано інтернет-ресурси навчального призначення, які вільно доступні у мережі Інтернет для використання викладачами. Виокремлені автором інтернет-ресурси мають функції, які дозволяють педагогу розвинути й удосконалити свою професійну компетентність: інтерактивну технологію навчання; засіб інтеграції мовленнєвих, мовних умінь і навичок; засіб рефлексії (контролю сформованості інформаційних умінь та комунікаційних навичок); середовище індивідуального професійного розвитку та самостійності особистості; сферу реалізації потенціалу особистості. Визначено можливості Skype для педагогічної діяльності викладацького складу
Тип ресурсу: 
стаття
Рік видання: 
2015

Віртуальна педагогічна майстерня як форма професійно-педагогічної самореалізації викладача системи післядипломної освіти

У статті висвітлено питання професійно-педагогічної самореалізації викладача системи післядипломної освіти, окреслено роль інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності викладача. Розглянуто інноваційні форми комунікаційної взаємодії засобами ІКТ, зокрема висвітлено функціонування віртуальних педагогічних майстерень. Презентовано ідею створення та структурні компоненти авторської педагогічної майстерні “Палітра”
Тип ресурсу: 
стаття
Рік видання: 
2015

Медіаосвіта в Україні як соціальний пріоритет

У статті описано стан та перспективи запровадження медіаосвіти у добу “Інформаційного Ренесенансу”, як соціальної вимоги сьогодення
Тип ресурсу: 
стаття
Рік видання: 
2015

Патріотичне виховання учнівської молоді: сутність і структура

У статті охарактеризовано сутність сучасного процесу патріотичного виховання у контексті гуманізації, гуманітаризації, національної спрямованості та демократизації освіти в Україні; акцентовано увагу на тому, що ідеї гуманізації та демократизації освіти вивели на якісно новий рівень уявлення про патріотичне виховання як педагогічну категорію; на основі опрацювання сучасних наукових досліджень з’ясовано, що структурними компонентами патріотичного виховання, як системи, є мета, завдання, закономірності, принципи, методи, форми, засоби та результати діяльності
Тип ресурсу: 
наукова стаття
Рік видання: 
2015

Використання телекомунікаційних технологій у патріотичному вихованні учнівської молоді

У статті висвітлюється потенціал телекомунікаційних технологій як ефективного засобу виховання патріотизму учнів старших класів; описано практичний досвід роботи педагогічних працівників різного фаху щодо використання ІКТ як під час викладання шкільних дисциплін, так і у виховному процесі; увага акцентується на класифікації телекомунікаційних проектів з точки зору домінантної діяльності учнів; описується орієнтовна структура та компоненти проекту, який може розміщуватись у мережі Інтернет; описано інформаційні ресурси мережі Інтернет, які можна використати під час розробки та реалізації моделі патріотично спрямованого інформаційного виховного простору
Тип ресурсу: 
стаття
Рік видання: 
2015

Педагогічні умови формування здоров’язбережувальної компетентності в дітей дошкільного віку

У статті уточнено сутність поняття „педагогічні умови”. Розкрито підходи до визначення педагогічних умов формування здоров’язбережувальної компетентності в дітей дошкільного віку. Охарактеризовано обрані педагогічні умови. Представлено основні форми і методи роботи з дітьми відповідно до кожної педагогічної умови
Тип ресурсу: 
стаття
Рік видання: 
2015

Сторінки

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове