Україна. м.Черкаси. вул.Бидгощська 38/1, тел (факс) 64-21-78, e-mail: oipopp@ukr.net

Е-бібліотека для сучасних педагогів

Е-бібліотека для сучасних педагогів

Патріотизм і патріотичне виховання: погляд на проблему

У статті розглядаються питання патріотизму і патріотичного виховання як фундаменту, який сприяє розвитку суспільства на засадах гуманізму, свободи і братерства, соціальної справедливості та високої культури, гарантує умови для зростання добробуту народу
Тип ресурсу: 
стаття
Рік видання: 
2015

Медіаосвіта в Україні як соціальний пріоритет

У статті описано стан та перспективи запровадження медіаосвіти у добу “Інформаційного Ренесенансу”, як соціальної вимоги сьогодення
Тип ресурсу: 
стаття
Рік видання: 
2015

Патріотичне виховання учнівської молоді: сутність і структура

У статті охарактеризовано сутність сучасного процесу патріотичного виховання у контексті гуманізації, гуманітаризації, національної спрямованості та демократизації освіти в Україні; акцентовано увагу на тому, що ідеї гуманізації та демократизації освіти вивели на якісно новий рівень уявлення про патріотичне виховання як педагогічну категорію; на основі опрацювання сучасних наукових досліджень з’ясовано, що структурними компонентами патріотичного виховання, як системи, є мета, завдання, закономірності, принципи, методи, форми, засоби та результати діяльності
Тип ресурсу: 
наукова стаття
Рік видання: 
2015

Використання телекомунікаційних технологій у патріотичному вихованні учнівської молоді

У статті висвітлюється потенціал телекомунікаційних технологій як ефективного засобу виховання патріотизму учнів старших класів; описано практичний досвід роботи педагогічних працівників різного фаху щодо використання ІКТ як під час викладання шкільних дисциплін, так і у виховному процесі; увага акцентується на класифікації телекомунікаційних проектів з точки зору домінантної діяльності учнів; описується орієнтовна структура та компоненти проекту, який може розміщуватись у мережі Інтернет; описано інформаційні ресурси мережі Інтернет, які можна використати під час розробки та реалізації моделі патріотично спрямованого інформаційного виховного простору
Тип ресурсу: 
стаття
Рік видання: 
2015

Педагогічні умови формування здоров’язбережувальної компетентності в дітей дошкільного віку

У статті уточнено сутність поняття „педагогічні умови”. Розкрито підходи до визначення педагогічних умов формування здоров’язбережувальної компетентності в дітей дошкільного віку. Охарактеризовано обрані педагогічні умови. Представлено основні форми і методи роботи з дітьми відповідно до кожної педагогічної умови
Тип ресурсу: 
стаття
Рік видання: 
2015

Культурологічний підхід до формування у дошкільників здоров’язбережувальної компетентності

У статті розкрито сутність культурологічного підходу, теоретичні засади його використання у вирішенні завдань авторського дослідження. У контексті теми проаналізовано погляди науковців на поняття “культура”, її складових “матеріальна і духовна культура” та поняття“культура здоров’я”. Визначено вплив культури на духовний розвиток дошкільників. Доведено доцільність включення в методику формування здоров’язбережувальної компетентності у дітей дошкільного віку надбань національної культури
Тип ресурсу: 
стаття
Рік видання: 
2015

Феномен “здоров’я” з позиції наукових поглядів вітчизняних і зарубіжних учених

У статті підкреслено актуальність виховання здорової особистості. Проведено аналіз сучасного наукового сприйняття категорії “здоров’я” українськими та зарубіжними ученими. Виокремлено різні аспекти, на яких акцентують увагу учені, розкриваючи у визначеннях сутність поняття “здоров’я”, Представлено власне розуміння феномена “здоров’я”
Тип ресурсу: 
стаття
Рік видання: 
2015

Формування здоров’язбережувальної компетентності дошкільників у контексті вимог базового компонента дошкільної освіти

У статті визначено й обґрунтовано основні положення методики формування здоров’язбережувальної компетентності у дітей дошкільного віку. Доведено їх відповідність вимогам Базового компонента дошкільної освіти. Представлено авторське трактування поняття “здоров’язбережувальна компетентність”. Презентовано перелік тем, які розкривають сутність здоров’язбережувальних життєвих навичок
Тип ресурсу: 
стаття
Рік видання: 
2015

Сторінки

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСВІТЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ
При копіюванні інформації - посилання на сайт: http://oipopp.ed-sp.net обов’язкове